Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3341. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v Občini Jesenice, stran 8688.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v Občini Jesenice, se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril, namenjenih za sofinanciranje Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v Občini Jesenice.
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva za programe in projekte s področja socialnega varstva so namenjena preprečevanju in razreševanju socialne ogroženosti posameznika in skupin.
Sredstva iz proračuna Občine Jesenice so namenjena za naslednja področja:
Programi socialnega varstva
– sofinanciranje programov humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
– sofinanciranje programov invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja je doseganje kakovosti življenja invalidov, ki so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO).
Projekti socialnega varstva
– sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.,
– sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva so:
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), kar je razvidno iz priloženega dokazila.
5. člen
(pogoji)
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva izpolnjevati še naslednje pogoje:
Programi socialnega varstva
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne ali invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja socialnega varstva registrirani v skladu s predhodno alinejo in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti,
– da imajo sedež na območju Občine Jesenice ali da v primeru, ko imajo sedež izven območja Občine Jesenice, izvajajo programe na območju Občine Jesenice oziroma ali da imajo v svoj program vključene uporabnike z območja občine Jesenice, kar dokazujejo z obveznim pogledom v seznam uporabnikov, s stalnim bivališčem v Občini Jesenice in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Projekti socialnega varstva
Na javni razpis za izvajanje projektov socialnega varstva se lahko prijavijo humanitarne ali invalidske organizacije ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice registrirani za opravljanje nalog na področju socialnega varstva, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodnima alinejama in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne oziroma invalidske dejavnosti,
– da ima vlagatelj sedež v Občini Jesenice in
– da opravlja dejavnost na neprofitni osnovi.
Humanitarne in invalidske organizacije, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za program socialnega varstva, ne morejo hkrati kandidirati za pridobitev sredstev za projekt socialnega varstva in obratno.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku prijave in sprejemanja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog meril za vrednotenje programov in projektov,
– merila iz predhodne alineje sprejme župan,
– župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– župan imenuje izmed uradnikov komisijo za odpiranje vlog, kjer lahko sodeluje tudi predstavnik stroke,
– pristojni oddelek pripravi objavo javnega razpisa,
– komisija za odpiranje vlog izvede postopek odpiranja prejetih vlog ter postopek ugotavljanja formalne popolnosti vlog,
– strokovna komisija obravnava vloge, jih strokovno oceni in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek obvesti vlagatelje o predlogu razdelitve sredstev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek izda upravni akt v skladu s področno zakonodajo in tem odlokom,
– župan obravnava pritožbe vlagateljev,
– pristojni oddelek na podlagi izdanega upravnega akta, lahko pozove vlagatelje k uskladitvi programov v okviru odobrenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
– obravnava poročil o izvedenih programih oziroma projektih.
8. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno zakonodajo v javnem razpisu, ki pa ne sme biti krajši od 7 dni od objave v občinskem glasilu.
Objava mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev;
– višino sredstev za posamezni humanitarni program in projekt;
– merila za vrednotenje programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– obliko, rok in način oddaje prijav;
– potrebno dokumentacijo za prijavo;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– obrazec vloge z navodili;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
– osnutek pogodbe;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva;
– navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
– navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep;
– navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.
10. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– navedbo programov oziroma projektov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov oziroma projektov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
11. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje in razrešuje, župan.
Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– ugotovitev ali so vloge pravočasne;
– ali jih je podal vlagatelj, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje in
– ali so popolne glede na besedilo javnega razpisa.
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
Komisija za odpiranje vlog v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni od prejema poziva na dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže prisojni organ občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– seznam formalno nepopolnih vlog,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva oziroma razpisa, in
– ugotovitve, ali so bile formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje zapisnik ter preglednico s ključnimi podatki. Skupno poročilo, skupaj s popolnimi vlogami, izroči strokovni komisiji.
12. člen
(strokovna komisija)
Ocenjevanje in vrednotenje vlog vodi strokovna komisija, ki jo za vsako posamezno področje iz 3. člena tega odloka imenuje župan za čas 4 let. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja socialnovarstvenih programov in projektov, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje programov in projektov,
– vrednotenje programov in projektov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe odloka oziroma meril za vrednotenje programov in projektov,
– sodelovanje pri pripravi letnega programa,
– priprava poročila o delu komisije in
– oblikovanje končnega predloga razdelitve sredstev.
13. člen
Strokovna komisija v roku 8 dni po prejemu poročila komisije za odpiranje vlog, ovrednoti programe glede na objavljene kriterije v razpisu ter pripravi poročilo. Poročilo strokovne komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano zavrnitev ali odobritev.
Pristojni oddelek po prejemu poročila strokovne komisije lahko obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. Obvestilo vlagatelju vsebuje predlog strokovne komisije. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov in projektov.
Končni predlog strokovne komisije vsebuje:
– dosežene točke vlagateljev,
– pisno utemeljitev,
– povzetek izjave vlagatelja,
– stališče strokovne komisije o izjavi vlagatelja,
– predlog, kateri programi oziroma projekti se financirajo in kateri se zavrnejo in
– končni predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa oziroma projekta.
14. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi končnega predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
15. člen
(reševanje zadev v pritožbenem roku)
Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 dni od vročitve upravnega akta. Pritožbo se lahko vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Upravni akt postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru upravni akt postane dokončen že pred potekom pritožbenega roka.
16. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa oziroma projekta,
– čas realizacije programa oziroma projekta,
– pričakovani obseg programa oziroma projekta in dosežki,
– višino dodeljenih sredstev in navedbo celotne vrednosti programa oziroma projekta,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izvajalec, ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izvajalca upravnem organu,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
Izbrani vlagatelj mora podpisano pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena vrniti najpozneje v 8 dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru, se domneva, da vlagatelj odstopa od vloge in da je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz upravnega akta o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec upravnem organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 8 dodatnih dni.
17. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku občinske uprave, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov oziroma projektov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve zahtevka. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega odloka, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa oziroma projekta ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
19. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezen program. Merila in normative za vrednotenje letnega programa socialnega varstva v Občini Jesenice, sprejme župan Občine Jesenice. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati prvi odstavek 3. člena, 4. člen in točka A 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/10) v delu, ki se nanaša na sofinanciranje programov in projektov s področja sociale v Občini Jesenice.
21. člen
(veljavnost)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-14/2012
Jesenice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost