Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4724/12 , Stran 2543
Ob-4724/12
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi z določbami veljavnega Statuta družbe S&G MEDIA, TV produkcija, d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
družbe S&G MEDIA, TV produkcija, d.d.,
ki bo dne 14. 12. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: 1. 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 1. 2. Skupščina izvoli delovna telesa, imenuje se predsednik skupščine in preštevalec glasov: Za predsednika skupščine se imenuje Bogdan Pušnik. Za preštevalca glasov se imenujeta Doroteja Vozelj in Marjetka Pristov. 1.3. Zapisnik vodi vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe S&G MEDIA, d.d. in pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe S&G MEDIA, d.d. za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe S&G MEDIA, d.d. za leto 2011. 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni v letnem poročilu. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011, ki znaša 593,00 EUR, se prenese v naslednje poslovno leto. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011. 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 4 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 10. 12. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 10. 12. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks 01/58-90-213 ali na elektronski naslov: info@jcdproject.com najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 10. 12. 2012, do 16. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe: http://www.sgmedia.si/sl-si/3/poslovneinformacije/skup%C5%A1%C4%8Dinedelni%C4%8Darjev.aspx. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: info@jcdproject.com Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: info@jcdproject.com. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Gradivo za skupščino Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje, do vključno dneva skupščine. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe http://www.sgmedia.si/sl-si/3/poslovneinformacije/skup%C5%A1%C4%8Dinedelni%C4%8Darjev.aspx Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na sedežu družbe. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovnic.
S&G MEDIA, TV produkcija, d.d. predsednik uprave Stanislav Jagodic

AAA Zlata odličnost