Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber, stran 8716.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H, Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
1. člen
Spremeni se četrti odstavek 2. člena, tako da se pravilno glasi:
»Ime enote vrtca: Vrtec Sončnica, z dislociranim oddelkom Sela pri Šumberku.«
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 3. člena, tako da se po novem glasi:
»V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje. Ime enote vrtca je Vrtec Sončnica, z dislociranim oddelkom Sela pri Šumberku, s sedežem Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.«
3. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
P/ 85.200  Osnovnošolsko izobraževanje
P/ 85.100  Predšolska vzgoja
L/ 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin.
V okvir dejavnosti zavoda pa sodijo še:
G/ 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
G/ 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
H/ 49.391  Medkrajevni in drug potniški promet
I/ 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
I/ 56.290  Druga oskrba z jedmi
J/ 58.110  Izdajanje knjig
J/ 58.130  Izdajanje časopisov
J/ 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J/ 58.190  Drugo založništvo
J/ 59    Dejavnosti v zvezi s filmom, video in zvočnimi
      zapisi
J/ 62    Računalniško programiranje, svetovanje
      in druge s tem povezane dejavnosti
N/ 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N/ 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/ 85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
P/ 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
P/ 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
P/ 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/ 90    Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R/ 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/ 91    Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
      kulturne dejavnosti
R/ 93.190  Druge športne dejavnosti.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu ter organiziranje in izvajanje različnih interesnih aktivnosti učencev in prevozi učencev z lastnimi vozili.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2012-2
Trebnje, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost