Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4755/12 , Stran 2530
Ob-4755/12
Na podlagi 2., 20., 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.., Celovška 160, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje v najem Predmet oddaje v najem je: poslovni prostor za dejavnost strežbe pijač (v nadaljevanju: lokal) v poslovni stavbi objekta za tehnične preglede Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160 v Ljubljani; lokal se nahaja v avli v pritličju na jugovzhodni strani objekta tehničnih pregledov; meri cca 40 m2 uporabnih površin s pripadajočo teraso, priročnim skladiščem 3,5 m2 z mizo in dvema garderobnima omarama, toaletnim prostorom v velikosti 1,9 m2, skladiščem lokala v velikosti 6,7 m2 z nameščenimi skladiščnimi regali ter pripadajočo opremo za dejavnost strežbe pijač (mize, stoli, aparati – za kuhanje kave, mlinček za kavo, ledomat, 2 hladilnika, pomivalni stroj); ID znak: 1739-223/17-0; parc. št. 223/17, k.o. 1739 Zgornja Šiška, stavba št. 356. Nepremičnina, ki je predmet oddaje v najem je last Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). V nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem, trenutno opravlja dejavnost strežbe pijač najemnik, na podlagi sklenjene najemne pogodbe. Poslovni prostor se odda v najem s 1. 1. 2013 za dobo petih let. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja v najem stvarnega nepremičnega premoženja – najemna pogodba. 4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini ene mesečne ponujene najemnine. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., št. 03100-1005605502, pri SKB d.d., s pripisom »varščina za najem nepremičnine – lokal v objektu tehnični pregledi«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma najemniku všteje v najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni oziroma transakcijski račun. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: – Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine – lokal v objektu tehnični pregledi«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana. – Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, št. transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo varščine, – točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik najeti, – ponujeno mesečno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, – opis ponudbe storitev strežbe pijač ter dodatnih storitev npr. hladilne vitrine z živili ipd. (skupaj s cenami), ki jih bo ponudnik nudil v lokalu, ki je premet oddaje v najem, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma transakcijskega računa ter navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila varščine, – kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve najemne pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe niti v podaljšanem roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil od pogodbe. – Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je: 80% – višina ponujene mesečne najemnine, 20% – pestrost ponudbe storitev strežbe pijač ter dodatnih storitev. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene mesečne najemnine in pestrost ponudbe storitev strežbe pijač ter dodatnih storitev. – V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno najemnino in /ali enako pestro ponudbo storitev strežbe pijač ter dodatnih storitev, si družba Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna pogajanja. – Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. – Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna najemnina za nepremičnino, ki je predmet oddaje v najem, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb. 6. Izhodiščna mesečna najemnina za nepremičnino, ki je predmet oddaje v najem je 1.440,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen DDV, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma najemnik. Najemnik nosi tudi vse morebitne preostale stroške v zvezi s pravnim poslom. 7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo plačevala mesečno, za tekoči mesec, na podlagi vsakokrat izstavljenega računa s strani najemodajalca. 8. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 26. 11. 2012, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljubljana. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. 9. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve najemne pogodbe. 11. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino in/ali najbolj pestro ponudbo storitev strežbe pijač ter dodatnih storitev, oziroma da začeti postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe. 12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo predmetne nepremičnine v najem oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za morebitni ogled nepremičnine lahko interesenti dobijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, vsak delovnik med 8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.: www.lpp.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

AAA Zlata odličnost