Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3347. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti, stran 8700.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spr.), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov s področja kulturne dejavnosti v Občini Jesenice, ki jih predvideva proračun Občine Jesenice za tekoče leto (v nadaljevanju: proračun).
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje Letnega programa kulture se zagotovijo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva so namenjena za:
Kulturni programi
sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez ljubiteljskih kulturnih društev.
Kulturni projekti
– sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti in založništva oziroma druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– sofinanciranje projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki jih je z Odlokom razglasila Občina Jesenice, vendar samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno mnenje.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so:
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva) in evidenco o plačani članarini.
5. člen
(pogoji)
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja kulturne dejavnosti izpolnjevati še naslednje pogoje:
Kulturni programi
Na javni razpis za izvajanje kulturnih programov se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja kulturnih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo oziroma so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Kulturni projekti
Na javni razpis za izvajanje kulturnih projektov se lahko prijavijo vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje, da:
– so kulturna društva in zveze kulturnih društev ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi,
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– so na dan objave javnega razpisa s področja kulturnih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo oziroma so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju kulturne dejavnosti,
– imajo sedež v Občini Jesenice,
– pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Za izvajalca kulturnega projekta se šteje tudi lastnik oziroma upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika na območju Občine Jesenice, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
(postopek dodeljevanja finančnih sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno področno zakonodajo ter s tem pravilnikom. Rok za objavo javnega razpisa se časovno prilagaja sprejemanju občinskega proračuna.
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog meril za vrednotenje programov in projektov,
– merila iz predhodne alinee sprejme župan s sklepom,
– župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– župan imenuje izmed uradnikov tričlansko komisijo za odpiranje vlog,
– pristojni oddelek pripravi objavo javnega razpisa,
– komisija za odpiranje vlog izvede postopek odpiranja prejetih vlog ter postopek ugotavljanja formalne popolnosti vlog,
– strokovna komisija obravnava vloge, jih strokovno oceni in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek obvesti vlagatelje o predlogu razdelitve sredstev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba izda upravni akt v skladu s področno zakonodajo in tem pravilnikom,
– župan obravnava pritožbe vlagateljev,
– pristojni oddelek na podlagi izdanega upravnega akta lahko pozove vlagatelje k uskladitvi programov in projektov v okviru odobrenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
– obravnava poročil o izvedenih programih in projektih.
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Postopek dodelitve sredstev na podlagi javnega razpisa se prične s sklepom o pričetku postopka javnega razpisa, ki ga izda župan.
8. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno področno zakonodajo. Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva oziroma predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu,
– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezne namene,
– delež sredstev, ki ga lahko strokovna komisija predlaga v razdelitev v fazi posredovanja obvestil vlagateljem,
– merila za vrednotenje programov in projektov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– obliko, rok in način oddaje vlog,
– navedbo uslužbencev občine, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– potrebno razpisno dokumentacijo za prijavo,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezne namene javnega razpisa,
– obrazec vloge, posebej za kulturne projekte in kulturne programe, z navodili,
– način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– osnutek pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva,
– merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov,
– navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt.
10. člen
(vloge)
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo programa/ov oziroma projekta za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanega/nih programa/ov oziroma projekta in
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
11. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed uradnikov, zaposlenih na Občini Jesenice.
Naloge komisije za odpiranje vlog so, da ugotovi:
– ali so vloge pravočasne,
– ali jih je podala upravičena oseba in
– ali so vloge formalno popolne glede na besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Prispela vloga, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge stranke.
Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse do tedaj prispele vloge in ugotovi njihovo formalno popolnost. Pristojni uslužbenec v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Prepozne vloge, vloge, ki jih ni podala upravičena oseba, ali nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v danem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ občinske uprave s sklepom. Zoper ta sklep je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– seznam formalno nepopolnih vlog,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva oziroma razpisa in
– ugotovitve, ali so bile formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje zapisnik ter preglednico s ključnimi podatki. Skupno poročilo, skupaj s popolnimi vlogami, izroči strokovni komisiji.
12. člen
(strokovna komisija)
Ocenjevanje in vrednotenje vlog vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan za čas 4 let. Komisijo sestavljajo predsednik in šest članov. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, kar omogoča strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje programov in projektov,
– vrednotenje programov in projektov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje programov in projektov,
– priprava poročila o delu komisije in
– oblikovanje končnega predloga razdelitve sredstev.
13. člen
(delo strokovne komisije)
Strokovna komisija ovrednoti programe in projekte glede na objavljene kriterije v razpisu ter pripravi poročilo. Poročilo strokovne komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano zavrnitev ali odobritev.
Pristojni oddelek po prejemu poročila strokovne komisije obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. Obvestilo vlagatelju vsebuje predlog strokovne komisije. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov in projektov.
Končni predlog strokovne komisije vsebuje:
– šifro vloge in podatke o vlagatelju,
– naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,
– dosežene točke vlagateljev,
– pisno utemeljitev ocene, ki temelji na veljavnih merilih za vrednotenje programov in projektov,
– povzetek izjave vlagatelja,
– stališče strokovne komisije o izjavi vlagatelja,
– predlog, kateri projekti oziroma programi se financirajo in kateri se zavrnejo in
– končni predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.
Končni predlog lahko vključuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov in projektov.
14. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah upravni akt, s katerim odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta oziroma programa.
Direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz petega odstavka prejšnjega člena odobri financiranje že zavrnjenega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.
Rezultati razpisa se objavijo na spletnih straneh občine.
15. člen
(reševanje zadev v pritožbenem postopku)
Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna.
Upravni akt, ki ga je izdal pristojni oddelek, postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega, oziroma če se vlagatelj(i) odpove(do) pravici do pritožbe na izdano odločbo ter se nato sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
16. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– določilo, da je predlagatelj upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izvajalca upravnem organu in
– rok za podpis pogodbe,
– protikorupcijsko klavzulo.
Izbrani vlagatelji morajo podpisano pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena vrniti najpozneje v 15 dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru, se smatra da odstopajo od vloge in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanje izhajale iz upravnega akta o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec upravnem organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dalj kot 8 dodatnih dni.
17. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov. Kolikor prejemniki sredstev ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve zahtevka o povrnitvi sredstev. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo za posamezno področje. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega Pravilnika, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
V. POSTOPEK DOLOČITVE MERIL ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
18. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za vrednotenje kulturnih programov in projektov. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija. Merila za dodeljevanje sredstev sprejme župan. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti. Višina sofinanciranja programov in projektov se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje programov oziroma projektov.
19. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
20. člen
(veljavnost)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v delu, ki se nanaša na kulturne programe in projekte.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturnih dejavnosti se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2011
Jesenice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost