Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 47803-42/2009-29 Ob-4758/12 , Stran 2525
Št. 47803-42/2009-29 Ob-4758/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana Predmet prodaje: 1.) Nepremičnina parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož, zemljišče, v izmeri 110 m2, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 2.) Nepremičnina parc. št. 1422/3, k.o. 1738 – Dravlje, zemljišče, v izmeri 221 m2, in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje, zemljišče, v izmeri 635 m2, obe v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Izklicna cena: 1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož, znaša 25.630,00 EUR. 2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje, skupaj znaša 104.000,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na račun, številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero podajo ponudbo, in sicer: – na številko računa: 01100-6300109972, – s sklicno številko: 18 2431 796800. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičninah, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, je mogoč vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika; – navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine; – davčna številka, matična številka oziroma EMŠO ponudnika; – kontaktna številka ponudnika. Drugi pogoji: – V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji. – Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost kakor tudi ne davka na promet nepremičnin. – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. – Davke (davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. – Ponudba za nakup nepremičnine parc. št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje je veljavna pod pogojem, da je dana za obe zemljišči skupaj. – Upravljavec je dolžan pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pri nepremičnini parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož v zemljiški knjigi urediti izbris zaznambe javnega dobrega. Rok za predložitev ponudb: Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 26. 11. 2012, do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo najkasneje do 26. 11. 2012 do 12. ure vročene upravljavcu v zaprti ovojnici s pripisom: 1.) Ponudba za parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – številka zadeve 47803-42/2009 – Ne odpiraj!«; 2.) Ponudba za parc. št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – številka zadeve 47805-30/2010 – Ne odpiraj!« Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja. Čas in kraj odpiranja ponudb: 1.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož bo dne 26. 11. 2012, ob 14. uri. 2.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje bo dne 26. 11. 2012, ob 14.30. Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Vlada Republike Slovenije ali stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan ponudnikom v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

AAA Zlata odličnost