Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 4780-117/2012-12 Ob-4747/12 , Stran 2540
Št. 4780-117/2012-12 Ob-4747/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2012,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje so nepremičnine: – parc. št. 1566/49 cesta, v izmeri 244 m2, – parc. št. 1566/52 cesta, v izmeri 17 m2, – parc. št. 1566/58 cesta, v izmeri 9 m2, – parc. št. 1575/8 njiva, v izmeri 42 m2, – parc. št. 1575/70 njiva, v izmeri 7 m2, – parc. št. 1575/73 njiva, v izmeri 10 m2, – parc. št. 1575/77 njiva, v izmeri 70 m2, vse k.o. 2706 Zelena jama, skupaj 399 m². Zemljišča se nahajajo v območju urejanja JA – 391 z namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine. Izhodiščna cena za zemljišča je 169.575,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1052/2 travnik, v izmeri 300 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano. Zemljišče se nahaja v območju ŠE-614 z namensko rabo zemljišč SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Izhodiščna cena za zemljišče je 75.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje (veljajo za obe javni zbiranji ponudb) 3.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 3.3 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških bodo kupcu nepremičnine izročene v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi; 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča; 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč iz točke 2.1. in 2.2. je sklic na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 30. 11. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – za zemljišča pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja JA – 391«, – za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v enoti urejanja« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 3. 2013. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišč pod točko 2.1. in 2.2. dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Aleš Weber, elektronska pošta: ales.weber@ljubljana.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninama je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 4. 12. 2012, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost