Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3343. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice, stran 8694.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice, se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jesenice.
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Nameni za katere se dodeljujejo sredstva se določijo vsako leto z Letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Jesenice.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4. člen
(izvajalci športnih programov)
Na javni razpis za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se lahko prijavijo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci športnih programov):
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci športnih programov od tretje do pete alinee lahko kandidirajo na vse navedene programe in razvojne ter strokovne naloge v športu v javnem razpisu, razen na program delovanja društev in občinskih športnih zvez.
Za sofinanciranje dela plačila trenerjev se ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko prijavijo le športna društva.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
5. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe na katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini (velja samo za društva) in evidenco o registriranih tekmovalcih, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
– da imajo sedež oziroma podružnico v Občini Jesenice,
– da športna društva svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju Občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Deseta aliea prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za smučarske in plavalne klube oziroma društva.
6. člen
(ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, kolikor se prijavljajo na sledeče športne programe)
1. Športni programi:
A3 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi in
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga.
A6 – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi in
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
B – Športna rekreacija
– vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 80 ur redne vadbe v letu.
C – Kakovostni šport
– vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih),
– vlagatelj mora imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih, v katerih nastopajo vsaj štiri ekipe iz drugih društev oziroma vsaj dvanajst tekmovalcev v posamezni konkurenci iz štirih društev,
– pri individualnih športih morajo biti športniki v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in se v preteklem letu udeležiti državnega prvenstva in
– pri kolektivnih športih in miselnih igrah (šah) se poleg tistih, ki so bili udeleženi na državnem prvenstvu, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
D – Vrhunski šport
– vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
– športniki morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez pred zaključkom javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in morajo biti člani vlagatelja.
F – Športne prireditve
– športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport, športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem. Sem ne spadajo šolska tekmovanja.
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– vlagatelj mora predložiti dokazilo, da strokovni delavec dela pri izvajalcu športnega programa (vlagatelju) najmanj eno leto, kar vlagatelj izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu. Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja in
– vlagatelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.
3. Sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– društvo mora imeti s trenerjem sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju,
– tekmovalci, ki so člani društva morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– društva se ukvarjajo z olimpijskimi športi in
– društvo ima v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v članski in še štirih starostnih kategorijah, ki z vsemi starostnimi kategorijami sodelujejo tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee točke 3. tega člena se šteje pogodba sklenjena s trenerjem, ki je registriran kot zasebni športni delavec in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri pristojnem ministrstvu oziroma pogodba o sklenitvi rednega delovnega razmerja.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
7. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku prijave in sprejemanja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog meril za vrednotenje programov,
– merila iz predhodne alinee sprejme občinski svet,
– župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– župan imenuje izmed uradnikov komisijo za odpiranje vlog,
– pristojni oddelek pripravi objavo javnega razpisa,
– komisija za odpiranje vlog izvede postopek odpiranja prejetih vlog ter postopek ugotavljanja formalne popolnosti vlog,
– strokovna komisija obravnava vloge, jih strokovno oceni in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek obvesti vlagatelje o predlogu razdelitve sredstev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek izda upravni akt v skladu s področno zakonodajo in tem odlokom,
– župan obravnava pritožbe vlagateljev,
– pristojni oddelek na podlagi izdanega upravnega akta, lahko pozove vlagatelje k uskladitvi programov v okviru odobrenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
– obravnava poročil o izvedenih programih.
9. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno zakonodajo v javnem razpisu, ki pa ne sme biti krajši od 7 dni od objave v občinskem glasilu.
Objava mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev;
– višino sredstev za posamezni športni program;
– merila za vrednotenje programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– obliko, rok in način oddaje prijav;
– potrebno dokumentacijo za prijavo;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu, ki je predmet razpisa;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– obrazec vloge z navodili;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
– osnutek pogodbe;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva;
– navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
– navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep;
– navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.
11. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– navedbo programov, za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
12. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija (dva izmed uradnikov občinske uprave in en predstavnik Zavoda za šport Jesenice), ki jo imenuje in razrešuje, župan.
Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– ugotovitev ali so vloge pravočasne;
– ali jih je podal vlagatelj, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje in
– ali so popolne glede na besedilo javnega razpisa.
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
Komisija za odpiranje vlog v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni od prejema poziva na dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže prisojni organ občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik, v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– seznam formalno nepopolnih vlog,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva oziroma razpisa in
– ugotovitve, ali so bile formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje zapisnik ter preglednico s ključnimi podatki. Skupno poročilo, skupaj s popolnimi vlogami, izroči strokovni komisiji.
13. člen
(strokovna komisija)
Ocenjevanje in vrednotenje vlog vodi strokovna komisija, ki jo za vsako posamezno področje iz 3. člena tega odloka imenuje župan za čas 4 let. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje programov,
– vrednotenje programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe odloka oziroma meril za vrednotenje programov in projektov,
– sodelovanje pri pripravi letnega programa športa,
– priprava poročila o delu komisije in
– oblikovanje končnega predloga razdelitve sredstev.
14. člen
Strokovna komisija v roku 15 dni po prejemu poročila komisije za odpiranje vlog, ovrednoti programe glede na objavljene kriterije v razpisu ter pripravi poročilo. Poročilo strokovne komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano zavrnitev ali odobritev.
Pristojni oddelek po prejemu poročila strokovne komisije lahko obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. Obvestilo vlagatelju vsebuje predlog strokovne komisije. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov.
Končni predlog strokovne komisije vsebuje:
– dosežene točke vlagateljev,
– pisno utemeljitev,
– povzetek izjave vlagatelja,
– stališče strokovne komisije o izjavi vlagatelja,
– predlog, kateri programi se financirajo in kateri se zavrnejo in
– končni predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa.
15. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi končnega predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
16. člen
(reševanje zadev v pritožbenem roku)
Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 dni od vročitve upravnega akta. Pritožbo se lahko vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Upravni akt postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru upravni akt postane dokončen že pred potekom pritožbenega roka.
17. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani obseg programa in dosežki,
– višina dodeljenih sredstev in navedba celotne vrednosti programa,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izvajalca upravnem organu,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
Izbrani vlagatelj mora podpisano pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena vrniti najpozneje v 8 dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru, se domneva, da vlagatelj odstopa od vloge in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz upravnega akta o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec upravnem organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 8 dodatnih dni.
18. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku občinske uprave, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve zahtevka. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega odloka, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Strokovna služba Zavoda za šport Jesenice redno spremlja izvajanje programov izvajalcev letnega programa športa z obiskovanjem njihovih treningov in tekmovanj in s tem preverja izvajanje prijavljenih programov na javni razpis, ki so sofinancirani s strani Občine Jesenice.
19. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
20. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezen športni program. Merila in normative za vrednotenje letnega programa športa v Občini Jesenice, sprejme občinski svet Občine Jesenice. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati sedmi odstavek 3. člena, 4. člen in točka E 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/10) v delu, ki se nanaša na sofinanciranje programov športa v Občini Jesenice.
22. člen
(veljavnost)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-37/2011
Jesenice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost