Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 47803-42/2009-29 Ob-4757/12 , Stran 2517
Št. 47803-42/2009-29 Ob-4757/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana. Predmet javne dražbe: 1.) Nepremičnina parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica, stavbno zemljišče, v izmeri 1408,00 m², v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 2.) Nepremičnina parc. št. 534/14, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, zemljišče, v izmeri 521 m² s stanovanjsko stavbo št. 3291 in z gospodarskim poslopjem št. 3289, vse na naslovu Ižanska 213, Ljubljana, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 3.) Nepremičnina parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele, asfaltirano parkirišče, v izmeri 18151 m², v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Izklicna cena: 1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica, znaša 51.000,00 EUR. 2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 534/14, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, znaša 74.000,00 EUR. 3.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele, znaša 909.700,00 EUR. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na račun, številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 30 dni je bistvena sestavina pogodbe. Varščina: 1.) Varščina za nepremičnino 480/3, k.o. 999 – Gorica v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, znaša 5.100,00 EUR. 2.) Varščina za nepremičnino 534/14, k.o. 1695 – Karlovško predmestje v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, znaša 7.400,00 EUR. 3.) Varščina za nepremičnino parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, znaša 90.970,00 EUR. Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431 796800. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320. Javna dražba bo potekala dne 27. 11. 2012, in sicer: 1.) s pričetkom ob 10. uri, za nepremičnino parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica; 2.) s pričetkom ob 11. uri, za nepremičnino parc. št. 534/14, k.o. 1695 – Karlovško predmestje; 3.) s pričetkom ob 12. uri, za nepremičnino parc. št. parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnin Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičninah, ki so predmet javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe, je mogoč vsak delovni dan med 10. in 12. ure, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 26. 11. 2012, do 12. ure. – Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov dražitelja; – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčna številka, matična številka oziroma EMŠO dražitelja; – kontaktna številka dražitelja; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo osebo; – pisno (neoverjeno) pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe, če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine. Drugi pogoji prodaje nepremičnin: – Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin. – Davke (davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec. – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. – Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. – Upravljavec je dolžan pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pri nepremičninah parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica in parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele v zemljiški knjigi urediti izbris zaznambe javnega dobra. Opozorilo: Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

AAA Zlata odličnost