Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4743/12 , Stran 2517
Ob-4743/12
Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: zastavni upnik) na podlagi določila 167. člena Stvarnopravnega zakonika objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana, ID za DDV: SI 41852028, matična številka: 5091802. 2. Opis predmetov prodaje: carinsko blago po specifikaciji. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja zaseženega carinskega blaga. 4. Izklicna cena Izklicna cena carinskega blaga je knjigovodska vrednost blaga, zmanjšana za 80%. Razen kupnine se plačajo še carinske dajatve (carina + DDV) za neocarinjeno blago. 5. Način in rok plačila kupnine Po sklenitvi pogodbe, se plača kupnina povečana za carinske dajatve in storitve carinjenja blaga. Rok za plačilo celotne kupnine je 2 delovna dni od dneva zaključka dražbe. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 11. 2012, s pričetkom ob 8.30, na Schenker d.d., PE Maribor, Miklavška cesta 57b, 2311 Hoče. 7. Višina varščine: plačilo varščine v višini 1.000,00 EUR je pogoj za pristop k dražbi. Zainteresirani dražitelji naj znesek do 15. 11. 2012 nakažejo na TRR 02923-0011407437. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 15. 11. in 16. 11. 2012, med 10. in 12. uro. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Valerijo Friš, Schenker d.d., PE Maribor, Miklavška cesta 57b, Hoče, tel. 02/33-03-620, e-pošta: valerija.fris@schenker.si. Dražbo v slovenskem jeziku vodi zastavni upnik oziroma njegov pooblaščenec. 9. Opozorilo Blago, ki je predmet dražbe je carinsko blago, ki ga je potrebno pred prevzemom ocariniti, ter poravnati carinske dajatve in stroške carinjenja. Zastavni upnik ali pooblaščena oseba, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki blaga. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Možen je le odkup blaga v celoti. Blago bo prodano po načelu »videno–kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane oziroma upravičene. 11. Drugi pomembni podatki Za izvedbo postopka javne dražbe se imenuje tričlansko komisijo, ki sprejme pravilnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov. Če ponudnik, ki na dražbi uspe, ne sklene pogodbe v pisni obliki takoj po zaključku dražbe, morebitna varščina zapade v korist zastavnega upnika in se dražitelju ne vrne. V tem primeru ima zastavni upnik pravico (in ne dolžnost) skleniti pogodbo pod enakimi pogoji z dražiteljem, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi, brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe uspe dražitelj, ki ga določi imenovana komisija. 12. Prodajna pogodba S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe dražitelju s strani zastavnega upnika oziroma njegovega pooblaščenca se šteje, da je prodajna pogodba med zastavnim upnikom in uspelim dražiteljem za predmet dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi. Zastavni upnik in dražitelj, ki je na dražbi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe (še isti dan) podpisala pogodbo z naslednjo vsebino: a) predmet prodaje je carinsko blago po specifikacije iz te javne dražbe; b) kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj; c) morebitna varščina se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se jo brezobrestno všteje v kupnino; d) neuspešnim dražiteljem bomo aro vrnili v dveh delovnih dneh po dražbi na njihov TRR; e) dražitelj mora preostali del kupnine, skupaj z carinskimi dajatvami in stroški carinjenja plačati v roku 2 dni po podpisu pogodbe, in sicer pred postopkom carinjenja blaga, na osnovi predračuna, ki ga bo izdal zastavni upnik ob sklenitvi pogodbe; f) rok za plačilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe; če dražitelj v roku, določenem v prejšnji točki ne plača predračuna iz prejšnje točke, se šteje prodajna pogodba za razvezano in zastavni upnik obdrži blago; g) zastavni upnik ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje (pogodba bo sklenjena po načelu »videno–kupljeno«; h) za vsa vprašanja v zvezi s prodajno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije in je pristojno sodišče v Ljubljani.
Schenker d.d.

AAA Zlata odličnost