Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3362. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi, stran 8715.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi – v nadaljevanju: OPPN
Povod za spreminjanje OPPN je prilagajanje stanju na trgu nepremičnin in dopolnjevanje nekaterih pogojev OPPN ob ohranitvi osnovnega koncepta ureditve.
Predvidene so naslednje spremembe in dopolnitve:
– pri manjših parcelah združevanje dveh ali več sosednjih enot,
– bolj podrobni pogoji za fazno gradnjo infrastrukture,
– bolj precizno omejevanje najvišje dovoljene višine objektov, grajenih v pobočju,
– omogočanje združevanja parcel vrstnih hiš,
– opredelitev časovnega razmerja med gradnjo infrastrukture in pridobivanjem gradbenih dovoljenj za stavbe,
– spremembe kot posledice potrjenih stališč do podanih pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek.
2. Območje
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena v decembru 2012, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v februarju 2013, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v maju 2013.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev OPPN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
3. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
4. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
5. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
6. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;
7. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica;
8. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, Ljubljana;
9. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame Občina Šempeter - Vrtojba.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2009-14
Šempeter pri Gorici, dne 30. oktobra 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost