Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3352. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«, stran 8705.

Na podlagi 56.a in 57. člena in člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – popr.) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«
1. točka
Sklep o o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO« (Uradni list RS, 60/12) se dopolni in spremeni:
1. Spremeni se naziv občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer tako da se glasi:
»Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«.
2. V 1. točki se na koncu doda naslednje besedilo:
»Sprememba podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 56.a člena se bo podrobnejša namenska raba na območju urejanja spremenila z občinskim podrobnem prostorskim načrtom, in sicer iz območja proizvodne dejavnosti v območje centralne dejavnosti.
Na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je Občinski svet Mestne občine Koper na 9. seji dne 16. 10. 2012 sprejel Sklep o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka 56.a člena ZPNačrta za spremembo podrobnejše namenske rabe z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«.«
2. točka
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
Št. 3505-8/2012
Koper, dne 21. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 56.a e 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – rett.) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’integrazione e sulla modifica alla Delibera sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale lungo il canale del Cornalunga – KP-9 OLMO«
Punto 1
La Delibera sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale lungo il canale del Cornalunga – KP-9 OLMO« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/12) viene integrata e modificata:
1. La denominazione del piano regolatore particolareggiato comunale è modificata e recita come segue:
»Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje«.
2. All’interno del punto 1 si aggiunge alla fine il seguente testo:
»Modifica della destinazione d’uso particolareggiata mediante il piano regolatore particolareggiato comunale.
In conformità con il secondo alinea, comma 1, dell’articolo 56.a, la destinazione d’uso particolareggiata riferita alla zona d’intervento verrà modificata mediante il piano regolatore particolareggiato comunale, ovvero da zona destinata alle attività di produzione diverrà zona destinata ai servizi di interesse generale.
In virtù dell’articolo 57, comma 4, della Legge sulla pianificazione del territorio, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella 9ª seduta del 16. 10. 2012, ha approvato la DELIBERA sulla verifica preliminare dell’adempimento delle condizioni di cui al primo e secondo alinea, comma 1, dell’articolo 56.a della Legge sulla pianificazione territoriale per la modifica della destinazione d’uso particolareggiata mediante il Piano regolatore particolareggiato comunale “Zona commerciale ed imprenditoriale lungo il canale del Cornalunga – KP-9 OLMO«.«
Punto 2
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione; essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 3505- 8/2012
Capodistria, 21. ottobre 2012
Il sindaco
Commune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost