Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 20/2012 Ob-4762/12 , Stran 2544
Št. 20/2012 Ob-4762/12
Na podlagi zahteve delničarja TEHNO – tehnični pregledi, storitve in trgovina d.o.o., v skladu z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD-1C) in 7.3. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
izredno skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,
ki bo v torek, 11. 12. 2012 ob 9. uri, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar: skupščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca glasov v skladu z predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 3. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar: Spremeni se 8.2. točka statuta tako, da se za prvim odstavkom doda nov odstavek z besedilom: Po uporabi čistega dobička za namene iz prejšnjega odstavka se 20% preostanka čistega dobička oziroma del bilančnega dobička v višini vsaj 4% osnovnega kapitala družbe nameni za izplačilo dividend. Pri tem se upošteva razmerje, ki je bolj ugodno za delničarje. Če preostanka čistega dobička poslovnega leta ali bilančnega dobička ni dovolj za izplačilo po katerem od navedenih ključev, se izplača ves preostali bilančni dobiček. Obrazložitev predloga Namen predloga sklepa je izboljšati donosnost delnic za potrebe malih delničarjev saj ti, za razliko od večinskega delničarja, ne morejo realizirati koristi tudi skozi ustvarjanje poslovnih sinergij. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 7. 12. 2012. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvijo predlagatelja TEHNO – tehnični pregledi, storitve in trgovina d.o.o., je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 10. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost