Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 6110-792/2012/1 Ob-4770/12 , Stran 2483
Št. 6110-792/2012/1 Ob-4770/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št 38/12), Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 55. mednarodni likovni razstavi – Beneškem bienalu 2013 (v nadaljevanju: ciljni razpis JPR-BB-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 1. Predmet javnega ciljnega razpisa: predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta za predstavitev Slovenije na 55. mednarodni likovni razstavi v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo predvidoma na ogled v prostorih Beneškega bienala oziroma v Galeriji A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele, Venezia v Benetkah, v času od 1. junija do 24. novembra 2013. 2. Razpisno področje Likovna umetnost: mednarodna predstavitev del s področja sodobne likovne umetnosti. Kurator 55. mednarodne razstave likovne umetnosti je kurator in kritik sodobne umetnosti Massimiliano Gioni, ki se je uveljavil kot avtor mednarodno pomembnih razstav ter publikacij s področja sodobne likovne umetnosti. Med drugim je kuriral projekt La zona v okviru 50. beneškega bienala, sodeloval na Berlinskem bienalu 2006 in Manifesti 2004. Je direktor Novega muzeja sodobne umetnosti New York in umetniški direktor Fondacije Nicola Trussardi v Milanu. V skladu z namenom in tradicijo razstave, da se na enem mestu soočijo najaktualnejši ustvarjalni likovni dosežki posameznih držav, je razpis namenjen predvsem aktualnim, inovativnim in izvirnim kreativnim zamislim, ki prispevajo k razvoju sodobne slovenske likovne umetnosti in njeni umestitvi v mednarodni prostor. Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter mednarodno uveljavljanje sodobne slovenske likovne umetnosti, ter umestitev slovenskih dosežkov na tem področju v mednarodni prostor. Informacije so dostopne pri pristojni strokovni službi na Ministrstvu za kulturo ter na spletnih straneh Beneškega bienala: www.labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu 3.1 Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so v njej registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, mora prijavitelj dopolniti vlogo v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2010, 2011 ali 2012, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2011 ali 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 55. mednarodne likovne razstave (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 55. mednarodne likovne razstave in to najmanj 6 dni v tednu (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti in morajo biti izražena v EUR) in upoštevajo najvišje priznane stroške, navedene v obrazcu 1. Ustrezanje pogoju izkazuje finančna konstrukcija; – da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2 – da zagotavljajo pravočasno, tj. do 31. januarja 2013, pripravo tekstovnega in slikovnega materiala za katalog 55. beneškega bienala, ter promocijsko gradivo za novinarje (Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2); – da imajo izkušnje z organiziranjem razstav na mednarodni in nacionalni ravni. Obvezno dokazilo: navedba najmanj 3 pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih treh letih (od tega vsaj ena na mednarodni ravni). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Prijavitelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2012 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena vlogi se ne vrača. 4. Izpolnjevanje razpisnih kriterijev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko Uporaba kriterijev Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije 55 točk, za posebne razpisne kriterije pa 45 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno najmanj 81 točk. 5. Obvezne priloge Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 in originalnim izjavam (prijavnemu obrazcu 2) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – vsebinska utemeljitev projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem, – promocijski načrt projekta, – seznam referenc prijavitelja, kustosa in izbranega avtorja ali avtorske skupine (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena obiska v preteklosti), – podrobnejši predračun in urnik projekta po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba, – pogodba, predpogodba ali izjava avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri projektu z navedbo medsebojnih pravic in obveznosti, – v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja, – navedba najmanj 3 pomembnih razstav prijavitelja (od tega vsaj ene na mednarodni ravni) organiziranih v zadnjih treh letih. 6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša do največ 80.000,00 EUR. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: začetek črpanja odobrenih sredstev se prične v letu 2013 in morajo biti porabljena do novembra 2013. 8. Razpisni rok: razpis se prične 9. 11. 2012 in se zaključi 12. 12. 2012. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavna obrazca 1 in 2 (Originalne izjave prijaviteljev), – tloris Galerije A+A. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1, – zahtevane obvezne priloge. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mizkš.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja dva projekta, mora vsakega poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti do vključno 12. 12. 2012, v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni ciljni razpis: 55. Mednarodna likovna razstava v Benetkah z oznako JPR-BB-2013. Na hrbtni strani ovitka mora biti čitljiva navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 12. 2012 oziroma tega dne ni bila predložena v glavni pisarni ministrstva. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora biti označena, na katero vlogo se nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na ovojnici na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 11. Pristojna strokovna služba za posredovanje informacij in pojasnil: Področje likovne umetnosti: Judita Krivec Dragan, sekretarka, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno strokovno službo ministrstva v času od 9. 11. 2012 do 7. 12. 2012. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno v točki 9. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 14. 12. 2012. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje 14 dni po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost