Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3359. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica, stran 8712.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08) ter 8. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– obveznosti skrbnikov psov na območju Občine Ribnica,
– način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju Občine Ribnica,
– omejitev gibanja psov.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– skrbnik psa je oseba, ki ima psa v lasti, oskrbi ali je imetnik objektov za rejo, trženje, prevoz, nego in prireditve s psi. Skrbnik psov, ki so zapuščeni, je imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča;
– javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
– zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali;
– javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.
II. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Skrbnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva.
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
Na ulicah ter na drugih javnih mestih v občini, ki so namenjene pešcem, morajo biti psi na povodcu.
4. člen
Skrbniki psov morajo z javnih mest sproti odstranjevati pasje iztrebke. Izjema so slepi skrbniki psov in skrbniki psov, ki jim je priznana invalidnost z okvaro organizma, zaradi katere jim je oteženo gibanje.
V ta namen Občina Ribnica na določenih javnih mestih postavi stojala z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke.
Na stojala z vrečkami za pasje iztrebke se namesti tablica z informacijo o naslovu in telefonski številki zavetišča, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo v skladu z Zakonom o zaščiti živali.
Vzdrževanje stojal z vrečkami za pasje iztrebke in vzdrževanje ter praznjenje košev za iztrebke izvaja Komunala Ribnica d.o.o., Ribnica kot občinsko javno službo. Izvajalec javne službe je dolžan pripraviti mesečni razpored vzdrževalnih del za vsak tekoči mesec vnaprej ter praznjenja košev ter ostala vzdrževalna dela izvajati po mesečnem razporedu vzdrževalnih del.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
Psov ni dovoljeno voditi:
– na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– na pokopališča,
– na športna igrišča,
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Izjema so službeni psi in psi vodiči slepih.
Površine iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena Občina Ribnica v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka označi z oznakami.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija Občine Ribnica.
V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Pristojna občinska inšpekcija in občinsko redarstvo Občine Ribnica sta prekrškovna organa za vse prekrške iz 8. člena tega odloka.
8. člen
Z globo 150,00 EUR se za prekršek kaznuje skrbnik psa, če:
– na ulicah ter drugih javnih površinah v občini, ki so namenjene pešcem, psa nimajo na povodcu (3. člen),
– z javnih mest za svojim psom sproti ne odstrani pasjih iztrebkov (4. člen),
– psa vodi na javna mesta, na katere po tem odloku psov ni dovoljeno voditi (5. člen).
Z globo 150,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Občina Ribnica prične s postavljanjem stojal z vrečkami za pasje iztrebke v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka. Javna mesta za postavitev teh stojal določi župan s sklepom. V istem roku je Občina Ribnica dolžna zagotoviti tudi praznjenje košev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost