Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3346. Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice – UPB1, stran 8699.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o socialni pomoči v Občini Jesenice – UPB1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice (v nadaljevanju: odlok) določa: upravičence do dodelitve socialne pomoči, kriterije za določitev višine socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve socialne pomoči.
2. člen
Socialna pomoč v Občini Jesenice (v nadaljevanju: občinska socialna pomoč) je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/a, Jesenice (v nadaljevanju: CSD Jesenice).
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, (v nadaljevanju: Občina Jesenice) letno zagotavlja sredstva za dodelitev občinskih socialnih pomoči do višine sprejete proračunske postavke za tekoče leto, ločeno za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja v Občini Jesenice in ločeno za druge občinske socialne pomoči. Občinske socialne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
Občina Jesenice določi maksimalno višino izplačanih sredstev za občinske socialne pomoči v posamičnem četrtletju.
Višina občinske socialne pomoči znaša največ 100 odstotkov denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva (v nadaljevanju: denarna socialna pomoč). Višina občinske socialne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin in plačilu oziroma sofinanciranju šolskih dejavnosti,
– nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov,
– plačilu stroškov uporabe neprofitnega stanovanja (najemnine, ogrevanja, komunalnih stroškov in elektrike),
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
– doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
– premostitev materialne stiske od izpadu dohodka,
– pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih nepredvidenih situacijah (npr. smrt …),
– pri plačilu prehrane (učenci, dijaki, starejši, posamezniki v specifičnih življenjskih razmerah ...),
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialen ogroženosti.
II. SPLOŠNI POGOJI
4. člen
Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje vse navedene pogoje:
– stalno prebivališče ima na območju Občine Jesenice,
– vsi neto dohodki in prejemki upravičenca za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
– mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
– je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih predvideva ta odlok.
Upravičenec do občinske socialne pomoči za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– je najemnik neprofitnega stanovanja na območju Občine Jesenice, za katerega je sklenil najemno pogodbo,
– velikost najetega neprofitnega stanovanja ustreza površinskim normativom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) oziroma aktivno išče rešitve za pridobitev manjšega stanovanja,
– ni upravičen do subvencionirane najemnine ali zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.
V primeru smrti v družini, hudi nesreči, naravni katastrofi in drugih izrednih okoliščinah se pogojev iz prvega odstavka 4. člena ne upošteva. O dodelitvi občinske socialne pomoči odloči strokovni delavec po prosti presoji na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja strokovnega tima delavcev Centra za socialno delo Jesenice, najkasneje v roku treh dni od vložitve vloge.
5. člen
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in trenutno nima drugih sredstev iz katerih bi lahko zagotovil preživljanje sebe in družine.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
6. člen
Pri odmeri občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.
7. člen
Upravičenci oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu vloge na CSD Jesenice.
Upravičenec mora vlogi za dodelitev občinske socialne pomoči priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo najemne pogodbe, vpisane v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Jesenice,
– potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o občasnih dohodkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske socialne pomoči (zdravniški izvidi, odločbe o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo delodajalca o času odsotnosti z dela, potrdila o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila iz rojstne matične knjige in matične knjige umrlih, potrdila o šolanju otrok, listine pristojnega sodišča o začetku postopka razveze, računi, plačilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske socialne pomoči ipd.),
– izpiske iz banke za zadnje 3 mesece pred vložitvijo vloge.
IV. VODENJE POSTOPKA
8. člen
V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri razlagi določb tega odloka se smiselno uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spr.) ter Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 s spr.).
9. člen
Občina Jesenice daje s tem odlokom Centru za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/A, Jesenice, javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve občinske socialne pomoči na 1. stopnji. Občina Jesenice ima pravico nadzorovati izvajanje postopkov, pravico do vpogleda v spise posameznih upravičencev ter pravico do prejema 1 izvoda odločbe posameznega upravičenca.
CSD Jesenice preveri vse podatke iz vloge in dokazil in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo o upravičenosti do dodelitve občinske socialne pomoči in o višini občinske socialne pomoči.
Zoper odločbo CSD Jesenice je možno na Centru za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/A, Jesenice, vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Jesenice.
10. člen
Občina Jesenice s CSD Jesenice za izvajanje tega odloka sklene ustrezen pravni akt, v katerem se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok se začne uporabljati s 1. 1. 2013.
Št. 007-24/2012
Jesenice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost