Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4754/12 , Stran 2529
Ob-4754/12
Na podlagi 2., 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.., Celovška 160, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje sta: – garsonjera (stanovanje št. 22), v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici koroškega bataljona 5 v Ljubljani, v skupni neto izmeri 25,61 m² (od tega: soba s kuhinjo 16,33 m², kopalnica 5,20 m², predsoba 2,01 m², balkon 1,07 m² ter kletna shramba 1,00 m²); ID znak: 1735-35-22; parc. št. 1855/25, k.o. Stožice, vlož. št. 2908, št. stavbe 35, leto izgradnje 1975; – enosobno stanovanje (stanovanje št. 15), v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici koroškega bataljona 5 v Ljubljani, v skupni neto izmeri 37,92 m² (od tega: soba 16,12 m², kuhinja 10,91 m², predsoba 4,99 m², koplnica 3,52 m², balkon 1,38 m² ter kletna shramba 1,00 m²); ID znak: 1735-35-15; parc. št. 1855/25, k.o.o. Stožice, vlož. št. 2908, št. stavbe 35, leto izgradnje 1975. Nepremičnini, ki sta predmet prodaje sta last Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Nepremičnini nista predmet denacionalizacijskih postopkov in na njiju ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnini nista obremenjeni z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Nepremičnini je v oktobru 2012 ocenil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, po mnenju katerega sta obe nepremičnini potrebni temeljite prenove. Nepremičnina iz prve alineje 2. točke te objave (garsonjera) je zasedena, v njej na podlagi sklenjene najemne pogodbe biva najemnica. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba. 4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., št. 03100-1005605502, pri SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – garsonjera na Ulici koroškega bataljona 5« oziroma »varščina za nakup nepremičnine – eno sobno stanovanje na Ulici koroškega bataljona 5«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni oziroma transakcijski račun. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: – Nepremičnini se prodajata oziroma kupujeta po načelu »videno–kupljeno«. – Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – garsonjera na Ulici koroškega bataljona 5« oziroma »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – eno sobno stanovanje na Ulici koroškega bataljona 5«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana. – Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, št. transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo varščine, – točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma transakcijskega računa ter navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila varščine, – kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil od pogodbe. – Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino. – V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno si družba Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna pogajanja. – Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. – Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb. 6. Izhodiščna cena za nepremičnino – garsonjera, ki je predmet prodaje je 28.200,00 EUR. Izhodiščna cena za nepremičnino – eno sobno stanovanje, ki je predmet prodaje je 41.800,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi tudi vse preostale stroške v zvezi s pravnim poslom oziroma v zvezi s prenosom lastninske pravice. 7. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 9. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 26. 11. 2012, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljubljana. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 (osmih) dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe. 12. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziroma da začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičninah in informacije za morebitni ogled nepremičnin lahko interesenti dobijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, vsak delovnik med 8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.: www.lpp.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti