Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina - jug, stran 8718.

Na podlagi 3. točke 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12), Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 20. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina - jug (Uradni list RS, št. 68/05 in 40/08)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, ki se nanašajo na:
dograditev trgovskega centra, spremembo bencinskega servisa v trgovsko-gostinski objekt, dograditev ceste »D« s prestavitvijo dela pokopališkega zidu in krajinsko ureditvijo južnega roba pokopališča, prestavitev parkirnih mest za objekte Planina 70-74, ureditev parkirišča ob vrtcu, izvedba pločnika ob cesti »F«, prilagoditev infrastrukturnih vodov ter uskladitev meje območja.
2. člen
V odloku se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo:
1. ODLOK
2. KARTOGRAFSKI DEL:
– prikaz stanja prostora,
– lega prostorske ureditve v širšem območju (karta
1.2.)                        M 1:1000,
– načrt parcelacije (karta 2.4.)           M 1:1000,
– lega objektov na zemljiščih, regulacijski
elementi (karta 3.5.)                M 1:1000.
3. PRILOGE:
– povzetek za javnost,
– obrazložitev in utemeljitev,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.«.
II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se pred besedilom »k.o. Huje« doda besedilo: », 190/1, 190/2, 190/6, 196/24, 190/4 in 273/2«, za besedilom »k.o. Čirče« pa doda besedilo: »ter 391, 392/1, 392/2, 392/3 k.o. Klanec«.
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površina območja meri 12,8 ha.«.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vzhodna celota:
Območje se nameni večjemu trgovsko-nakupovalnemu centru in manjšemu trgovsko-gostinskemu objektu s pripadajočimi zunanjimi parkirnimi površinami. Površina trgovsko-nakupovalnega centra obsega do 37.500 m2, trgovsko-gostinskega objekta pa do 800 m2.«.
IV. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
5. člen
V 8. členu se prva alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vzhodna celota:
– gradnja novih objektov za trgovske in storitvene dejavnosti (trgovina, gostinstvo),«.
6. člen
V 10. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vzhodna celota:
Osrednji objekt trgovsko-storitvenih dejavnosti predstavlja sestavljen »kubus«. Posebno enoto predstavlja še kompleks trgovsko-gostinskega objekta.«.
7. člen
V 11. členu se:
– za točko 5. doda točka 5.a, ki se glasi:
»5.a Prizidek trgovskega objekta v vzhodni celoti:
– gradnja podkletenega prizidka obsega do 15.500 m2 bruto površine,
– tlorisni gabarit prizidka max. 45,00 m – 60,00 m × 85,00 m,
– višinski gabarit max. +12,00 m,
– dozidava se skupaj z že zgrajenim objektom poveže v funkcionalno in oblikovno celoto.«,
– besedilo točke 6. spremeni tako, da se glasi:
»6. Trgovsko-gostinski objekt v vzhodni celoti:
– tlorisni gabarit stavbe max. 18,00 m × 36,00 m, 6,00 m × 8,00 m in 5,00 m × 10,00 m,
– višinski gabarit max. +6,00 m,
– fasada: sendvič paneli, lahko deloma zastekljena,
– oblikovanje je vezano na tehnologijo in zunanjo poenoteno podobo uporabnika,
– napušč strehe lahko sega iz linije stavbe do 1,00 m oziroma 2,00 m,
– znotraj pripadajoče gradbene parcele so še krožna prometna pot, ureditev parkiranja in postavitev oglasno-reklamnih panojev.«
8. člen
V 13. členu se na koncu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Zaradi podaljšanja ceste »D« v smeri stanovanjske soseske Planina 1 se obstoječi betonski zid novega pokopališča v dolžini 6,00 m odstrani. Z nadomeščanjem in minimalno prestavitvijo dela zidu se izdela tudi krajinska ureditev vhodov na novi in stari del pokopališča na južni strani z zasaditvijo enorednega visokodebelnega drevoreda.«.
V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
9. člen
V 16. členu se v točki 1.1. Ceste:
– besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Na cesti »F« – mestna cesta Planina je predvidena gradnja semaforiziranega križišča K8, gradnja pločnika širine 1,60 m in preuredi obstoječe nesemaforizirano križišče K4, cesta »A« – državna cesta R1-210/1108 Preddvor–Kranj in cesta »B« – mestna cesta »Cesta 1. maja« se rekonstruirata, na novo pa se zgradijo cesta »C« – osrednja povezovalna hrbtenica območja, »cesta »D« – ob pokopališču do uvoza za Športno dvorano«, in cesta »E« – dostopna cesta z intervencijsko potjo.«,
– besedilo predzadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ob južni ograji pokopališča se izvede podaljšanje ceste »D« do uvoza za Športno dvorano.«.
10. člen
V 16. členu se v točki 1.2. Križišča:
– besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja se križišče K3 ohranja, križišči K1 in K4 se rekonstruirata, križišča K2, K5, K6, K7 in K8 pa se zgradijo na novo.«,
– v drugem odstavku besedilo tretjega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Križišči K5 in K8 sta urejeni kot trikrako semaforizirano križišče.«.
11. člen
V 16. členu se drugi odstavek točke 1.4. spremeni tako, da se glasi:
»Hodniki za pešce so projektirani ob cestah »B«, »C«, »D«, »E« in »F« obojestransko. Povsod so široki 1,60 m, le na severni strani ceste »B« je hodnik predviden v širini 2,40 m.«.
12. člen
V 16. členu se točka 1.5. spremeni tako, da se glasi:
»Nova parkirna mesta so predvidena:
– v varovalnem pasu pod daljnovodom visoke napetosti v enem ali dveh pasovih (parkirna mesta se zagotovijo tudi za večstanovanjske stavbe Planina 70-74),
– ob nadomestnem objektu trgovskega centra,
– med obstoječo regionalno cesto »A« in trgovskim objektom v vzhodni celoti,
– na zemljišču s parc. št. 1074 in 1076, obe k.o. Huje (parkirna mesta za potrebe vrtca).
Površine so tlakovane-asfaltirane, osvetljene z javno razsvetljavo, opremljene s hidrantnim omrežjem in ozelenjene z grmovnicami oziroma drevjem.
Uvoz in izvoz na parkirna mesta v pasu pod daljnovodom je dovoljen preko ceste »E« na zahodni strani in ceste »D« na severni strani.«.
13. člen
V 16. členu se v točki 2. doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V času izvedbe ceste “D“ se mora obstoječi vodovod obnoviti in uskladiti s predvideno ureditvijo. Prav tako se obnovi in uskladi vodovod na lokaciji ureditve parkirišča (pod daljnovodom visoke napetosti v enem ali dveh pasovih).«.
14. člen
V 16. členu se za točko 5. doda točka 5.a, ki se glasi:
»5.a Odvajanje odpadnih voda – tehnološke vode
Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda iz virov onesnaževanja.«.
15. člen
V 16. členu se točka 6. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»6. Oskrba z električno energijo
Preko območja lokacijskega načrta potekajo naslednji daljnovodi in kablovodi:
– dvosistemski daljnovod DV 110, 20 kV (RTP Primskovo –RTP Labore),
– kablovod K1438 (povezava TP Planina in TP Planina Jug 2),
– kablovod K1439 (povezava TP Planina Jug 2 in TP Interspar 2),
– kablovod K1440 (povezava TP Interspar 2 in TP Planina Jug 1),
– kablovod K1442 (povezava TP Planina Jug 2 in TP Interspar 1),
– kablovod K1441 (povezava TP Interspar 1 in RTP Primskovo),
– kablovod K1239 (povezava TP Kotlarna planina in DV 0435),
– kablovod K1399 (povezava RTP Primskovo Hrastje),
– kablovod K2328 (povezava RTP Labore in RP Brnik),
– kablovod K1457 (povezava RTP Labore in TP Tuš),
– kablovod K1301 2×3×1×150 mm (RTP Primskovo–RTP Labore).
Prostorska ureditev lokacijskega načrta upošteva predpisan odmik od obstoječega 110 kV daljnovoda (2×15 m), kjer je raba omejena.
Predlagani objekti se bodo napajali iz nove transformatorske postaje tipske izvedbe, ki se bodo vključevale v 20 kV omrežje preko 20 kV kablovoda K1440.
Za oskrbo prizidanega dela trgovskega centra in trgovsko-gostinskega objekta z električno energijo se predvidi izgradnja nove transformatorske postaje, ki se jo umesti znotraj prizidanega dela trgovskega centra tako, da je upravljavcu elektroenergetske infrastrukture zagotovljen dostop s servisno mehanizacijo 24 ur na dan brez omejitev. Trgovsko-gostinski objekt se bo napajal preko NN povezave iz novo zgrajene transformatorske postaje. V primeru faznosti izgradnje se za trgovsko-gostinski objekt zagotovi napajanje z električno energijo iz obstoječega trgovskega centra.”
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
V 18. členu se v točki 1. Varstvo okolja in ljudi doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»PGD dokumentacija za podaljšanja ceste “D” mora vsebovati tudi parterno ureditev obcestnega prostora z utemeljitvijo (ob objektu Planina 73). Projekt mora upoštevati tudi obstoječe stanje (statično nosilnost) objekta Planina 73.«.
17. člen
V 18. členu se točka 3. Varstvo kulturne dediščine spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene ureditve zaradi podaljšanja ceste »D« segajo tudi v območje kulturne dediščine. Ureditve južnega roba pokopališča obsegajo: prestavitev dela pokopališkega zidu, ureditev vhodov na staro in novo pokopališče, zasaditev enorednega visokodebelnega drevoreda vzdolž celotnega južnega roba pokopališkega zidu.
PGD dokumentacija za posege v južni rob pokopališča mora vsebovati načrt krajinske arhitekture s prikazom ozelenitve roba proti pokopališču z visokodebelno vegetacijo.«.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
V 19. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Obravnavano območje ne leži na ogroženem območju (naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena), zato ni predvidenih posebnih omejitev glede rešitev in ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri načrtovanju objektov je potrebno zagotoviti zadosten odmik od meje in med objekti ali ustrezne protipožarne ločitve zaradi preprečitve širjenja požarov.
Območje sodi v VIII. cono potresne ogroženosti. Projektni pospešek tal znaša 0,225, temu primerno je potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje.
Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti, je potrebno v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti, za ostale pa zasnovo požarne varnosti.
V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.«
IX. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
V 21. členu se:
– v prvi alineji prvega odstavka za besedilom »v vzhodni celoti« črta besedilo, ki se glasi: »ter gradnja bencinskega servisa kot podfaza«,
– dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Gradnja prizidka k trgovskemu objektu in gradnja trgovsko-gostinskega objekta v vzhodni celoti fazno nista vezana na izgradnjo dodatne komunalne infrastrukture, katera je določena v tem odloku.
Sočasno s podaljšanjem ceste »D« se izvede prestavitev dela zidu pokopališča in krajinska ureditev ob južni potezi pokopališkega zidu.«.
20. člen
V 22. členu se:
– doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Širine in radiji cestnih priključkov ter elementi državne ceste morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih vozil oziroma prometa. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča ceste, na katero se priključujejo. Območje križišč in njihova neposredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju cestnih priključkov in na državni cesti (izračunani preglednostni trikotniki). Investitor je dolžan območje cestnih priključkov oziroma križišč z državno cesto opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo na lastne stroške ter jo redno vzdrževati. Meteorna in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej zastajati.«
– peti odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu (ureditev cestnih priključkov oziroma križišč z državno cesto, morebitna potrebna ureditev površin za pešce in kolesarje, javne razsvetljave, prehodov za pešce, komunalnih vodov, objektov, parkirišč, zunanjih ureditev idr.) je v skladu z določbami Zakona o javnih cestah potrebno pridobiti pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji (PGD, PZI).«,
– na koncu doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu državne ceste ni dovoljena (varovalni pas 15 m se meri od zunanjega roba cestnega sveta).«
21. člen
V 26 členu se:
– naslov spremeni tako, da se glasi: »pogodba o opremljanju«,
– prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Med občino in investitorjem posamezne prostorske ureditve se lahko za izgradnjo nove komunalne infrastrukture v območju lokacijskega načrta sklene pogodba o opremljanju.«.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2009-45-48/01
Kranj, dne 6. novembra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost