Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 671-118/2012-3 Ob-4734/12 , Stran 2501
Št. 671-118/2012-3 Ob-4734/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2013, ter zbiranje predlogov za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2013
1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2013, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2013. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL v e- Razpisu oziroma Obrazec vloga domicil Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta se športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze. II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 5, 9 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter Programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora je 45 minut. Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju letnega programa športa in vlog izvajalcev za uporabo športnih objektov, se na posameznih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen v urah (45-minutnih enotah). Vlagatelj lahko v razpisni dokumentaciji zaprosi za dodelitev uporabe športnega objekta v mreži MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Obseg uporabe športnih objektov se za Programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog: – mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur, – mladinci in mladinke v obsegu do 560 ur. Obseg uporabe športnih objektov se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji: – člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur, – člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 800 ur. III. Sofinanciranje programov Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11). Osnovo za izračun zneskov iz petega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 35. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2012, zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2013 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2013. Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a. Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – propagandno gradivo, – strokovni kader, – najem do 60 ur uporabe objekta na skupino, ki lahko obsega do 20 otrok. b. Šolska športna tekmovanja, druga tekmovanja za otroke do 12 let in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader (sodniki), – stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo). c. Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok in mladine ter otrok in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2) Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader in objekt za izvedbo do 80 ur interesne športne vzgoje na skupino, – strokovni kader in objekt za izvedbo do 80 ur interesne športne vzgoje v času po pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški programi). Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in objekta za izvedbo do 80 ur programa športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami. d. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani), Obrazec 3 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za Programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog: – mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice v obsegu od 240 do 400 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu od 300 do 800 ur, – mladinci in mladinke v obsegu od 400 do 1100 ur. Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma se izvaja program brez prestopov športnikov v klube in društva, ki nimajo sedež v MOL. Za Programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objektov, lahko vlagatelji zaprosijo za sofinanciranje objekta. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju Programov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju Programov kakovostnega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 320 ur. Vlagatelji lahko v okviru vloge na Področju programov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju Programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 1200 ur. e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih športnih panogah, v obsegu 40 pedagoških ur na teden v Programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. Za izvajanje programa mora imeti trener ustrezno strokovno izobrazbo športne smeri (dipl. prof. šp. vzg), oziroma je to oseba, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu. Na programu se sofinancira delo 85 trenerjev za izvajanje Programa mestnih panožnih športnih šol. Za individualne panoge se sofinancira okvirno 43 trenerjev, kolektivne panoge okvirno 37 trenerjev, za univerzitetna društva v kolektivnih panogah (nogomet, odbojka, rokomet) 3 trenerje ter za šport invalidov 2 trenerja. Kolikor razpisana kvota za koletktivne in individualne športe ne bo porabljena, lahko razpisna komisija na podlagi prispelih vlog te kvote ustrezno preoblikuje. Ravno tako velja za razporejanje kvot znotraj skupine individualnih in kolektivnih športov po posamezni športni panogi. Predvidena razpisana kvota za posamezne panoge je: – individualni športi: alpsko smučanje 4, atletika 3, ritmična gimnastika 4, športna gimnastika 4, judo 6, kajak-kanu (spust) 2, kolesarstvo 1, namizni tenis 3, plavanje 5, smučarski skoki 2, smučarski teki 1, tenis 8, šport invalidov 1, – kolektivni športi: hokej 3, košarka 8, nogomet 11, odbojka 8, rokomet 9, vaterpolo 1, šport invalidov 1. Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, ki: – zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja programa, – zagotovijo stalnost športnikov, vključenih v program 1.4., v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma izvajajo program brez prestopov športnikov v klube in društva, ki nimajo sedež v MOL. f. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta in strokovni kader za izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah za naslednje programe: – Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let, – Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene in – Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene. V primeru, da vlagatelj zaprosi za objekt MOL, ga lahko izbere iz priloženega seznama objektov, ki so namenjeni športni rekreaciji odraslih. Za Programe športa invalidov lahko vlagatelji za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, zaprosijo za sofinancira uporaba objekta in strokovni kader. g. Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih prireditev: – Ljubljanski maraton, – Maraton Franja, – Pohod ob žici. Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje: – Športni vikend Ljubljanica, – Športnik leta, – drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL, – drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe, kot so ligaška športno rekreativna tekmovanja, enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve. h. Programi za podporo delovanju zvez športnih društev, Obrazec 6 Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev s sedežem v MOL. Sofinancirajo se: – stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca, za polni delovni čas, – konkretni projekti na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ. i. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje objekta in materialnih stroškov (dejanski stroški materiala, blaga in storitev). Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL in v tujini ter promociji Mestne občine Ljubljana preko športnih tekmovanj in prireditev. Predmet sofinanciranja na programih 3.4.5. za: Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, Atletski miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Svetovno prvenstvo v judu, Kolesarstvo – Dirka po Sloveniji, evropska ligaška tekmovanja, pokalna in regionalna mednarodna tekmovanja v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki razen za druga tekmovanja (3.4.5.7.), je izvajanje promocije mesta Ljubljana. Izvajalci so v okviru izvajanja programa 3.4.5. dolžni: – poskrbeti za navajanje naziva »Ljubljana« v vseh elektronskih in tiskanih medijih, kot mesta, iz katerega izvajalec LPŠ in prireditve prihaja, – sodelovati pri aktivnostih zavoda Turizem Ljubljana za promocijo mesta Ljubljana, – pri izvajanju programa in pri drugih oblikah javnega nastopanja ter v elektronskih in tiskanih medijih v zvezi z njim navajati, da je njegovo izvajanje sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana. Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki morajo za promocijo mesta Ljubljana: – na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis Ljubljana, – na vseh promocijskih gradivih na vidnem mestu natisniti grb Mestne občine Ljubljana za napisom, – na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu oglaševati naziv blagovne znamke »Ljubljana«, »Šport Ljubljana« in »Visit Ljubljana« (kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je ravno tako potrebno navajati omenjene nazive), – zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljubljana na spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme, – zagotoviti TV prenos tekem, ki se igrajo doma oziroma v Ljubljani. j. Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih stroškov (blago in storitve) za programe mednarodne dejavnosti, ki so določeni v Letnem programu športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani v reprezentanco MOL. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Mestno občino Ljubljana in njenimi povezanimi osebami; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – sofinancira program iz proračuna MOL; – dodeli uporaba javnega športnega prostora ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno – organizacijskega dela v športu; – zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev; – zagotovi izvajanje programov v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, druga tekmovanja za otroke do 12 let in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1: Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – za izvajanje programa mora izvajalec zagotoviti odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno – organizacijskega dela v športu, – za izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze, – za izvedbo šolskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavnosti oziroma mora biti včlanjen v nacionalno panožno športno zvezo, – za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavnosti, imeti mora status pooblaščenega izvajalca programov študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze v Ljubljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko športno zvezo – SUSA, – druga tekmovanja za otroke do 12 let se izvedejo kot zaključne prireditve oziroma festivali za otroke, ki so vključeni v drugih do 80 urnih interesnih programih športne vzgoje otrok (1.2.5.1.) in sistemu šolskih športnih tekmovanj (1.2.3.). Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok in mladine ter otrok in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2): Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno – organizacijskega dela v športu; – zagotovi izvajanje programov 2 krat tedensko (razen počitniških programov) v skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 udeležencev (otrok in mladih); – zagotovi izvajanje programov za udeležence s posebnimi potrebami v skupinah, v katerih je največ 10 udeležencev (otrok ali mladih); – z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami; – izvajalec programov interesne športne vzgoje v času po pouku (program 1.2.5.1.) za termine do 17. ure mora predložiti dogovor med izvajalcem in osnovno šolo na kateri bodo izvajali interesno športno vzgojo. Izvajalec se obveže, da bo končni letni strošek programa brez sofinanciranja MOL največ 1.200 € oziroma bo vadnina ob sofinanciranju največ do 10 € mesečno edini strošek za vadeče oziroma njihove starše. Kakršno koli dodatno zaračunavanje (nadstandard) ni dovoljeno in je v primeru kršitve razlog za takojšnje prenehanje pogodbe o sofinanciranju; – izvajalec programov interesne športne vzgoje v pouka prostih dnevih (počitniški programi 1.2.5.2.), mora predložiti dogovor med izvajalcem in upravljavcem objekta na katerem bo izvajal program. Izvajalec se obveže, da bo v plačilu programa za udeleženca zajeta le vadnina (tečajnina) in ne članarina. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugih do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke (Obrazec 2): – interesni programi športa za predšolske otroke (program 1.1.2.) se izvaja le v določenih javnih športnih objektih MOL. Seznam objektov je priložen v razpisnem obrazcu. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze v eni izmed pet starostnih kategorij. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Na področju Programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Na področju Programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju Programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira najemnina objekta in omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju Programov kakovostnega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Na področju Programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju Programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se lahko sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju Programov vrhunskega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih od 2013 do 2016 izvajali program vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v prednostnih športnih panogah. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – bodo zaposlili trenerja za usmerjeno športno treniranje v programu 1.4. športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in ne za kondicijsko pripravo športnikov, – bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne mestne panožne športne šole, – bodo predložili dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo (NPZ), – bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa, – bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo, – bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci LPŠ za posamezno športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala. – za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejemajo drugih javnih sredstev. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – za vodenje programov iz prejšnjega člena tega pravilnika zagotovijo strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno – organizacijskega dela v športu, – so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v predhodnem letu, – vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe, – kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki so našteti na priloženem seznamu. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti, – za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno- organizacijskega dela v športu, – za izpeljavo-izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi za podporo delovanju zvez športnih društev, Obrazec 6: Sofinancira se delovanje zvez športnih društev, ki so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katerega je objavljen razpis. Konzorciji športnih društev niso predmet sofinanciranja delovanja. Pogoj za sofinanciranje stroškov strokovno-organizacijskega delavca je ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve; – za razpisani program 3.4.5. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige in zagotavljajo neposredne TV prenose domačih tekem. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10: Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki združuje športna društva iz več športnih panog in lahko na podlagi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope v reprezentanci MOL. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2013. Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 6.637.192 EUR. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2013, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za Programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (1.4.), v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objektov, je za sofinanciranje objekta razpisana okvirna višina sredstev 100.000 EUR. Sredstva se dodelijo za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 na podlagi dodeljene uporabe prostora za sezono 2012/2013, za obdobje 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 pa na podlagi dodelitve uporabe prostora za sezono 2013/2014. Sredstva se zagotovijo za tiste vadbene skupine, katerim ni bila dodeljena uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov MOL skladno s predpisano kvoto ur glede na starostno kategorijo. Razpisana sredstva se razdelijo za prvo obdobje 66%, za drugo obdobje 34%. Vrednost sofinanciranja ure objekta se izračuna tako, da se skupno višino sredstev opredeljene za obdobje deli z vsoto vseh ur v določenem obdobju. Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 30. 11. 2012 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – izjave oddane preko e-Razpisa; – obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 5. 12. 2012 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa, – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov, – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2013, če proračun MOL za leto 2013 do izteka roka 120. dni po zaključku odpiranja vlog še ne bo sprejet. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresiranim dobili: – na informativnem dnevu, ki bo 14. 11. 2012 ob 15. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, – pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, – na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost