Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4736/12 , Stran 2544
Ob-4736/12
Paloma – sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, na podlagi 24. člena Statuta družbe, uprava družbe sklicuje
19. skupščino
delniške družbe Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh,
ki bo dne 11. 12. 2012, ob 12. uri, v prostorih družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov. Predlog sklepa 1: skupščina družbe imenuje predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora. 2. Dopolnitev Statuta družbe. Dopolni se 2. člen Statuta družbe z naslednjimi dejavnostmi: 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Predlog sklepa 2: Dopolni se 2. člen Statuta družbe z naslednjimi dejavnostmi: 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Gradivo Gradivo skupščine s predlogi sklepov so na vpogled na sedežu družbe, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Obravnava predlogov Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji glasujejo z glasovnicami, razen za prvo točko dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazloženi predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji družbe lahko v sedmih dneh po objavi skupščine k vsaki točki dnevnega reda podajo razumno utemeljen nasprotni predlog sklepa. Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Udeležba na skupščini Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh Uprava družbe

AAA Zlata odličnost