Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v Občini Jesenice, stran 8698.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o socialni pomoči v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 6/05 s spr.) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni četrti odstavek 2. člena Odloka, in sicer tako, da se glasi:
»Višina občinske socialne pomoči znaša največ 100 odstotkov denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva (v nadaljevanju: denarna socialna pomoč). Višina občinske socialne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.«
2. člen
V 3. členu Odloka se črta peta alinea, ki se glasi:
»– doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti«
3. člen
V 3. členu Odloka se dodajo nova šesta, sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– premostitev materialne stiske od izpadu dohodka,
– pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih nepredvidenih situacijah (npr. smrt …),
– pri plačilu prehrane (učenci, dijaki, starejši, posamezniki v specifičnih življenjskih razmerah ...),
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialen ogroženosti.«
4. člen
V drugi alinei prvega odstavka 4. člena Odloka se črta besedilo, ki se glasi: »ter oseb, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu«.
V prvi alinei drugega odstavka 4. člena Odloka se črta besedilo, ki se glasi: »vpisano v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Jesenice«.
V drugi alinei drugega odstavka 4. člena Odloka se črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: »oziroma aktivno išče rešitve za pridobitev manjšega stanovanja«.
5. člen
Besedilo 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in trenutno nima drugih sredstev iz katerih bi lahko zagotovil preživljanje sebe in družine.«
6. člen
V prvem odstavku 6. člena Odloka se črta besedilo: »in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.«
7. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena Odloka se črta.
V drugem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– izpiske iz banke za zadnje 3 mesece pred vložitvijo vloge«.
8. člen
V 8. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri razlagi določb tega odloka se smiselno uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spr.) ter Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 s spr.).«
9. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Jesenice daje s tem odlokom Centru za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/A, Jesenice, javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve občinske socialne pomoči na 1. stopnji. Občina Jesenice ima pravico nadzorovati izvajanje postopkov, pravico do vpogleda v spise posameznih upravičencev ter pravico do prejema 1 izvoda odločbe posameznega upravičenca.«
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2013.
Št. 007-18/2012
Jesenice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost