Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3129. Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
3130. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3132. Uredba o obveznem organiziranju varovanja
3184. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3186. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Sklepi

3187. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

MINISTRSTVA

3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
3135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
3136. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
3138. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3139. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2012
3140. Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
3188. Poročilo o gibanju plač za avgust 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3189. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

3141. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
3142. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici

Brežice

3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012

Cankova

3144. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2012

Cerknica

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica

Črna na Koroškem

3146. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem

Kanal ob Soči

3147. Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči

Koper

3148. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
3149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Kranj

3150. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic

Križevci

3151. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Ljubljana

3183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Loški Potok

3152. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Murska Sobota

3153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota
3154. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«

Novo mesto

3155. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105)
3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik
3158. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
3160. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica

Polzela

3161. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012

Postojna

3162. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli številka 1850/3, k. o. Postojna

Prebold

3163. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Puconci

3164. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni lastnini

Šentjur

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
3166. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
3167. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Škofljica

3168. Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica
3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3170. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013
3171. Merila za vrednotenje in izbor programov športa

Šmarje pri Jelšah

3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
3177. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa
3178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vrhnika

3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

Zagorje ob Savi

3180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc

Zreče

3181. Cenik daljinskega ogrevanja

Žužemberk

3182. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012

POPRAVKI

3190. Popravek Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
3191. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti