Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4558/12 , Stran 2412
Ob-4558/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb 2.1 Nepremičnina – stavbno zemljišče s parc. št. 671/39, vpisana v k.o. Črnc, površine 356 m². Na območju zemljišča velja Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 38/11 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – popr. in 94/11). Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 8.248,52 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. 3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v roku določenem v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 3.4 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 20. 2. 2013. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 15% ponujene cene za nepremičnino. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb; 478-45/2011«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov s telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeno kupnino. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra oziroma ustrezne evidence AJPES staro največ 30 dni, – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – originalno potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 19. 11. 2012 do 10. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. 478-45/2011, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od izdaje računa na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 2012 ob 11. uri, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom. Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti