Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3144. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2012, stran 8207.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/ Podskupina kontov/Konto      |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |  Rebalans|
|   |                      |    2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  1.924.682|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.411.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.316.404|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.185.820|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   104.773|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   25.811|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   95.346|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   11.685|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     494|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |     100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   42.826|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   40.241|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   44.551|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   12.138|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   32.413|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   465.681|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   178.187|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   287.494|
|   |in sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  2.087.444|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   602.512|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   231.415|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   35.890|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   320.534|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    1.673|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   13.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   631.374|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   398.932|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   67.812|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   134.630|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   813.709|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   813.709|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   39.849|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   28.022|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   11.827|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –162.762|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     980|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     980|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     980|
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    1.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    1.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     –20|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   159.436|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   159.436|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   159.436|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   19.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   19.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   19.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –23.096|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   139.686|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)|   162.762|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   23.096|
|   |2011                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 159.436 eurov.«
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2012 zadolži do višine 159.436 eurov.«
5. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
6. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2012
Cankova, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti