Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3155. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, stran 8236.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24-1065/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo Mesto
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto s sedežem v Novem mestu, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Mestne občine Novo mesto ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
a) športni objekti so javni športni objekti v lasti občine, ki se uporabljajo kot javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. Javni športni objekti so opredeljeni z aktom o določitvi javnih športnih objektov Mestne občine Novo mesto,
b) športna igrišča so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori v lasti občine,
c) otroška igrala so igrala na površinah v lasti občine, ki niso prenesena v upravljanje vrtcem, šolam ali s katerimi dejansko upravljajo krajevne skupnosti.
3. člen
Javni interes Mestne občine Novo mesto na področju športa obsega zlasti:
– zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa,športa invalidov,
– športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
Podrobnejše opredelitve posameznih področij športa določa statut zavoda.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Agencija za šport Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Kettejev drevored 2.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljem.
PEČAT ZAVODA
5. člen
Zavod ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike premera 35 mm. V sredini se nahaja grb Mestne občine Novo mesto, na obodu pa je izpisano: Mestna občina Novo mesto, pod tem pa: Agencija za šport Novo mesto.
V primeru, da zavod uporablja več pečatov z v zgornjem odstavku navedeno vsebino, mora pečate oštevilčiti z zaporednimi številkami.
Direktor lahko sprejme sklep, da se uporablja tudi pečate v drugačnih dimenzijah. Vsebina in oblika pečata morata biti identični vsebini pečata 35 mm, ki je navedena v prvem odstavku tega člena.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so za njih odgovorni.
DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja in vzdržuje športne objekte,
– upravlja in vzdržuje športna igrišča in otroška igrala na javnih površinah, razen igral s katerimi upravljajo vrtci, osnovne šole ali drugi upravljavci,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
– izvaja del letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč športnim društvom in klubom,
– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– organizira in izvaja druge športne in kulturne športne dejavnosti, tudi komercialne programe v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov, objektov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
– spremlja in analizira naloge v športu,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
S predhodnim soglasjem ustanovitelja zavod lahko izvaja tudi druge naloge:
– upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
S soglasjem občinskega sveta se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
7. člen
Zavod je registriran za opravljanje javne službe na področju:
– H52.220  Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
      prometu
– N81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– R93.110  Obratovanje športnih objektov
– R93.292  Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– R93.190  Druge športne dejavnosti
– R93.299  Druge dejavnosti za prosti čas
Zavod v okviru javne službe opravlja tudi druge dejavnosti:
– H55.30  Gostinske storitve prehrane
– H49.320  Obratovanje taksijev
– H49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet in
      tovorni promet
– H49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I63.220  Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
– I56.300  Točenje pijač in napitkov v točilnicah
      in dnevnih barih
– K74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K74.70  Čiščenje objektov in opreme
– L68.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo
      ali po pogodbi
– L68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
– M69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
– M73.120  Oglaševanje
– M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
– N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
– O92.622  Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– P85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
– R93.130  Obratovanje fitnes objektov.
Zavod lahko doda ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen
Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti iz prejšnjega člena se določi s statutom zavoda tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu s 1. členom tega odloka.
9. člen
Zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom prenese v upravljanje zavodu ustanovitelj.
ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– enega predstavnika delavcev javnega zavoda, ki ga na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda na predlog strokovnega sveta, reprezentativnega sindikata in zbora delavcev,
– enega predstavnika športnih klubov in društev, izvajalcev letnega programa športa, ki ga predlaga športna zveza,
– enega predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov, uporabnikov storitev zavoda.
Predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini izberejo po medsebojnem dogovoru trije vzgojno-izobraževalni zavodi, ki v objektih v lasti občine na letnem nivoju koristijo največje število ur.
Predstavnika športne zveze izberejo športna društva in klubi, člani Športne zveze Novo mesto.
Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta.
V primeru neodločenega rezultata pri glasovanju se glas predsednika zavoda šteje dvojno.
Direktor in sindikalni zaupnik ne moreta biti člana sveta zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu po njegovem konstituiranju.
12. člen
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije, člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zadnjim odstavkom 10. člena.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi, s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– spremlja, ocenjuje in analizira delo zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev delavcev zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
Direktor zavoda
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda svetu zavoda in ustanovitelju.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko vnovič imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– specializacija po visokošolski izobrazbi,
– univerzitetna izobrazba,
– magistrska izobrazba (2. bolonjska),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja upravljanja dejavnosti,
– pozna dejavnosti s področja športa, športne infrastrukture in delovanja športnih organizacij v lokalni skupnosti,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje.
Strokovni svet
15. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestava in način oblikovanja, imenovanje, mandat, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda in v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
16. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZAVODA IN FINANCIRANJE
17. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim stvarnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Zavod sme oddati nepremično premoženje, s katerim upravlja, v uporabo, najem ali obremenjevati s stvarnimi pravicami le ob predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja.
Pri upravljanju s premoženjem Mestne občine Novo mesto je zavod dolžan ravnati po veljavni zakonodaji, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
– s kandidaturo na javnih natečajih in razpisih (v RS in mednarodnih).
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto.
Zavod lahko ustanovi sklad za razvoj in pospeševanje športa. Podrobnejša določila o poslovanju sklada določa statut zavoda.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov in igrišč, s katerimi upravlja in za razvoj svoje dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
Zavod pri izvajanju svoje dejavnosti upošteva postopke Zakona o javnem naročanju.
21. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno in upravlja z vsem premoženjem. Z nepremičnim premoženjem nastopa in upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med Agencijo za šport, športnimi društvi in klubi ter zainteresirano javnostjo na področju športa.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v skladu s statutom.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
JAVNOST DELA
23. člen
Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
24. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija;
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih delavcih.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Nov svet zavoda se konstituira v treh mesecih po sprejetju tega odloka.
Sedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
Zavod mora v roku 60 dni od konstituiranja novega sveta zavoda sprejeti statut v skladu z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Agencije za šport Novo mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-3397/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto, p. o., (Uradni list RS, št. 80/97, 141/04 in 81/06).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2012
Novo mesto, dne 27. septembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti