Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 12191 Ob-4559/12 , Stran 2407
Št. 12191 Ob-4559/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), objavlja Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51, info@obcina-apace.si. 2. Predmet javne dražbe, opis predmeta javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje je triinpolsobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjskega bloka v Apačah 33, (ident. št. 181-120-2), številka stavbe št. 120, k.o. Apače, ki stoji na parc. št. 21/8, k.o. Apače in ki obsega 2 sobi (v izmeri 18,12 m2 in 14,55 m2), 2 kabineta (v izmeri 7,54 m2 in 4,26 m2), kuhinjo, v izmeri 5,55 m2, kopalnico, v izmeri 4,72 m2, hodnik, v izmeri 6,63 m2, skupaj površina bivalnih prostorov 61,37 m2 ter odprto teraso, v izmeri 28,98 m2 in kletno shrambo, v izmeri 17,28 m2. Za predmetno nepremičnino je vpis oblikovanja etažne lastnine v teku, vendar o njem še ni pravnomočno odločeno. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 34.493,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Apače, št. 01395-0100019544, najkasneje v 15 dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, se varščina v tem primeru kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se kupcu izroči zemljiškoknjižno dovolilo ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo ter se mu nepremičnina izroči v posest. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo varščino. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, 12. 11. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253 Apače. 5. Varščina Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na račun Občine Apače, št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stanovanje«. Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo prijavo na javno dražbo oddati najkasneje do ponedeljka, dne 12. 11. 2012 do 12.30, v tajništvu Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Prijava na javno dražbo pomeni predložitev kopij naslednjih dokumentov v urejeni mapi oziroma kuverti: – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, ki ni starejši od 30 dni; – priglasitveni list DURS (le za s.p.); – potrdilo pristojnega organa, (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 30 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe in s.p.; – dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneva objave razpisa: a) da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; b) da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če gre za fizične osebe; – potrdilo banke, da dražitelj zadnje tri mesece pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.); – osebno izkaznico ali drugi osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb ali pooblaščenci); – izpisano davčno številko in številko transakcijskega računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe; – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani varščini; – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 8. Ustavitev postopka: Občina Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje javne dražbe začeti postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, stanovanju in morebitnem ogledu se lahko pridobijo na sedežu Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Vučković, tel. 02/569-85-54. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba, pravila javne dražbe in osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače, wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti