Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4589/12 , Stran 2401
Št. 039-6/2012-2 Ob-4589/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2013
I. Predmet razpisa: Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti I.a. Znanstveni in strokovni tisk: – Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. I.b. Znanstveni in strokovni posveti: – Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. 11. 2013, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum. II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis Prijavitelji so lahko za: – znanstveni in strokovni tisk: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost, – znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije. III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska: – pomen in aktualnost vsebine za MOL, – ugled avtorja(-ev) publikacije, – delež sofinanciranja s strani drugih subjektov. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. III.a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov: – pomen in aktualnost tematike, – ugled vabljenih udeležencev, – neposredna koristnost vsebine za MOL, – pričakovana odzivnost, – racionalna in varčna izvedba. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. IV. Okvirna višina sredstev Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2013 je 19.000,00 EUR. MOL si pridružuje pravice do spremembe višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2013. V. Roki porabe dodeljenih sredstev: MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2013 in veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2012 (velja datum poštnega žiga). Vlogi je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne odpiraj – vloga: znanstveni posvet«. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija, ne bo javno in se bo pričelo 6. 12. 2012. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku treh dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka roka za predložitev vlog. IX. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni ne bo odzval na poziv se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 01/306-46-57 (Simona Berden) oziroma po elektronski pošti simona.berden@ljubljana.si vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v ponedeljek, 19. 11. 2012, ob 11. uri, v Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornje telefonske številke ali e-naslova.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti