Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012, stran 8206.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 18. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE    |    v EUR|
|   |BREŽICE ZA LETO 2012            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   REBALANS|
|   |                      |     2012|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  25.741.184|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  21.965.549|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  17.065.960|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček        |  14.778.850|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|703 |Davki na premoženje            |  1.311.110|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve     |   976.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|706 |Drugi davki                |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  4.899.589|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|710 |Udeležba na dobičku od premoženja     |  1.599.700|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|711 |Takse in pristojbine            |   171.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|712 |Globe in druge denarne kazni        |    50.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   220.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki          |  2.858.389|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   345.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |    40.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|721 |Prihodki od prodaje zalog         |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.   |   305.000|
|   |prem.                   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|730 |Prejete donacije iz domačih virov     |    2.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|731 |Prejete donacije iz tujine         |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.262.005|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|740 |Transferni prih. iz dr. javnofinan.    |  2.114.951|
|   |institucij                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|741 |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU    |  1.147.054|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   166.630|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|787 |Prejeta sredstva od drugih evropskih    |   166.630|
|   |institucij                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  26.920.001|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  7.945.707|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenih     |  1.262.850|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   195.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|402 |Izdatki za blago in storitve        |  6.223.857|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|403 |Plačila domačih obresti          |   154.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|409 |Rezerve                  |   110.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)    |  9.720.572|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|410 |Subvencije                 |   765.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|411 |Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |  4.671.900|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|412 |Transferi nepridobitnim org. in ustanovam |   979.980|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi       |  3.303.692|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|414 |Tekoči transferi v tujino         |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.936.421|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |  8.936.421|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   317.300|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|430 |Investicijski transferi          |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|431 |Inv. transferi prav. In fiz. osebam, ki  |   229.000|
|   |niso PU                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|432 |Investicijski transferi PU         |    88.300|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)  |  –1.178.817|
|   |(I-II)                   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      –|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil       |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev        |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|752 |Kupnine iz naslova privatizacije      |      –|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   205.357|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV  |   205.357|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|440 |Dana posojila               |    5.357|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev       |   200.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      –|
|   |privatizacije               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   –205.357|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)        |  1.000.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.000.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|500 |Domače zadolževanje            |  1.000.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)      |   750.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   750.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|550 |Odplačila domačega dolga          |   750.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –1.134.174|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   250.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  1.178.817|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  1.134.174|
|   |12. PRETEKLEGA LETA            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»V proračunu Občine Brežice se za leto 2012 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 100.000 €.«
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Za vodenje evidence stavbnih zemljišč (NUSZ) je odgovoren Oddelek za splošne in pravne zadeve.«
Doda se peti odstavek 17. členu tako, da se glasi:
»Za nadziranje pobiranja komunalnega prispevka je odgovoren Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj.«
4. člen
Spremeni se 4. točka prvega odstavka 18. člena tako, da se glasi:
»Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja infrastrukture in poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, gospodarske javne službe, skupni prekrškovni organ, sredstva za vzdrževanje lokalnih poti in urejanje krajev ter interventna sredstva krajevnih skupnosti.«
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 18. člena tako, da se glasi:
»Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih investicij na območju občine, komunalni prispevek, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in stanovanji.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2012
Brežice, dne 19. oktobra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti