Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 1165 Ob-4608/12 , Stran 2409
Št. 1165 Ob-4608/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, objavljata na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni list RS, št. 37/12)
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran. II. Opis predmeta prodaje Nepremičnina z identifikacijsko ID znak 2593-991-1, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje, v kletni etaži, skupne površine 16,99 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Jadranska cesta 58, 6280 Ankaran. Ocenjena tržna vrednost lastniških pravic: 25.375,00 EUR. Stanovanje je v lasti Republike Slovenije. Prosto je vseh bremen in plomb. Stanovanje je prazno. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 25.375,00 EUR. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno, je 500,00 EUR. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 277111-22292-72001. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-22292-72001, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 15 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail, – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec), – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko, – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred začetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 12. 11. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, drugo nadstropje. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija Ortopedske bolnišnice Valdoltra, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v navedenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Prodajalec ni zavezanec za plačilo DDV. Vlada RS ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov. VII. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran. Kontaktna oseba je Nataša Zerbo, tel. 05/669-62-21 in je dosegljiva od 6. 11. 2012 do 8. 11. 2012 med 8. in 12. uro. Ogled stanovanja je možen 9. 11. 2012 ob 8. uri. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti