Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4587/12 , Stran 2399
Št. 039-6/2012-2 Ob-4587/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2013 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v letu 2013, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave. Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana, in sicer: – Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst: – pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) na vseh zemljiščih razen zasebnih in – japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Krajinskega parka Ljubljansko barje (znotraj Mestne občine Ljubljana) na vseh zemljiščih razen zasebnih ter iz naravnih znamenitosti. – Sklop B: Priprava idejnega načrta za izvedbo naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. – Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama) v Mestni občini Ljubljana. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 11. novembra 2013, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije). Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene. Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava. V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje. Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno sodelovati biolog z izkušnjami s področja tujerodnih invazivnih vrst. Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora biti obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost. V obrazcu 4A, 4B, 4C je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki se ne štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteli od vsote zaprošenih sredstev. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev razpisa je 40.000,00 EUR (20.000,00 EUR za sklop A, 5.000,00 EUR za sklop B in 15.000,00 EUR za sklop C). MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2013. 4. Roki za oddajo vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2012 (velja datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2013 s področja varstva okolja – sklop …«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja. Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena. Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih. 5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 6. 12. 2012. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja. Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 6. Merila Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar: – za sklop A ne več kot 4.000,00 EUR; – za sklop B ne več kot 5.000,00 EUR in – za sklop C ne več kot 5.000,00 EUR. Kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na ostala sklopa. Merila za sklop A: – vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – število rastišč na katerih se bo izvajalo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, – pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, – način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, – število predvidenih izobraževalnih aktivnosti. Merila za sklop B: – vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – število vsebinskih točk, – reference avtorja vsebin (2008/9/10/11), – izvirnost. Merila za sklop C: – vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – kategorija ogroženosti, – reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2008/9/10/11), – število predvidenih izobraževalnih aktivnosti. Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji. 7. Upravičeni stroški Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 11. 11. 2013. Da bi bili stroški upravičeni: – morajo biti nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta; – morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – morajo dejansko nastati; – morajo biti prepoznavni in preverljivi; – morajo biti podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji. 8. Roki porabe dodeljenih sredstev Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2013 ter veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena do 11. 11. 2013. 9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Mestne občine Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog. 10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za vse zainteresirane bo dne 21. 11. 2012 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v sobi 505, Zarnikova 3, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan do vključno 28. 11. 2012 pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti