Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, stran 8278.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 37/12), Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji občinskega sveta dne 11. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v EURIH|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Konto |Splošni del proračuna Občine Šmartno pri  |  Rebalans|
|    |Litiji za leto 2012            | leta 2012|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 4.929.518|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.421.971|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 3.869.502|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 3.487.552|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  233.450|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |  148.500|
|    |IN STORITVE                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 DRUGI DAVKI              |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  552.469|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |  360.469|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   2.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |    500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   60.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  129.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |  220.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  100.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  120.600|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  279.947|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI          |  265.947|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA            |   14.000|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA           |      |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786)  |   7.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA        |   7.000|
|    |IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 6.155.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 2.233.895|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  266.189|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   41.502|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 1.726.204|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |  113.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 REZERVE                |   87.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   | 2.040.923|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 SUBVENCIJE               |   1.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         | 1.373.050|
|    |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |  148.200|
|    |USTANOVAM                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  518.173|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 1.748.992|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 1.748.992|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |  131.190|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   59.000|
|    |FIZIČNIM OSEBAM              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   72.190|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.225.481|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)|      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   3.000|
|IV.  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |   3.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|V.   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 DANA POSOJILA             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB|     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN         |     0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V   |     0|
|    |JAVNIH SKLADIH               |      |
|    |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI |      |
|    |IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   3.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)|      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |                      |     0|
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5002 Najeti krediti pri drugih finančnih  |     0|
|    |institucijah                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5003 Najeti krediti pri drugih domačih   |     0|
|    |kreditodajalcih              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5004 Sredstva, pridobljena z izdajo    |     0|
|    |vrednostnih papirjev na domačem trgu    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |                      |  163.667|
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  163.667|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  |  163.667|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5502 Odplačila kreditov drugim finančnim  |     0|
|    |institucijam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5503 Odplačila kreditov drugim domačim   |     0|
|    |kreditodajalcem              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |5504 Odplačila glavnice vrednostnih    |     0|
|    |papirjev, izdanih na domačem trgu     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –1.386.148|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –163.667|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             | 1.225.481|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 1.410.485|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni in posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
5. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.«
3. člen
9. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-015/2011
Šmartno pri Litiji, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti