Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4606/12 , Stran 2422
Ob-4606/12
Na podlagi drugega odstavka 295. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI, d.d. sklicuje
19. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska cesta 2,
ki bo 28. 11. 2012, ob 10. uri, v prostorih Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine. a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik. b) Imenovanje preštevalca glasov in predsednika skupščine. Predlog sklepa št. 1: za predsednika skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Miha Klep. 2. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 2: za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Ksenija Zajc z mandatom od dneva imenovanja dalje do 4. 2. 2016. Sklep pod točko 1. predlaga uprava, sklep pod točko 2. predlaga nadzorni svet. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec 3. 8. 2012, prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje v roku sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko uresničujejo na skupščini pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Osnovni kapital Gradis IPGI, d.d., ki znaša 800.667,48 EUR, je razdeljen na 191.872 navadnih kosovnih imenskih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 191.872. Gradivo Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Gradis IPGI, d.d., od 26. 10. 2012 dalje, vsak torek in četrtek, od 8. do 10. ure.
Uprava Gradis IPGI, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti