Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4629/12 , Stran 2422
Ob-4629/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, Koper in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
18. skupščino družbe
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper
Skupščina bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida Žerjal in Katja Bonin. 2. Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra. 2. Odobreni kapital. Predlog sklepa: 1. Spremeni se 15. člen Statuta družbe tako, da po novem glasi: »15. člen Uprava družbe ima v obdobju 5 (petih) let po vpisu spremembe statuta, sprejete na skupščini družbe dne 26. 11. 2012, v register, pooblastilo, da poveča za 50% obstoječi osnovni kapital, kar znaša 34.740.124,77 evrov, z izdajo novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Pri povečanju osnovnega kapitala, ki ga izvede uprava po tem pooblastilu, uprava lahko v celoti ali delno izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic, za kar uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.« 2. Predsednik današnje skupščine je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s predmetnim sklepom. 3. Vprašanja in predlogi delničarjev. Sklep, naveden pod točko 1 dnevnega reda predlaga uprava, sklep naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 ter predlog sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2 in na spletni strani družbe, www.cimos.eu. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu. Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe ter objavljeno s sklicem skupščine na SEOnetu in na spletni strani družbe. Delničarji lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Prijava na skupščino ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno število glasovalnih pravic 14.429.058. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe. Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
CIMOS d.d. France Krašovec predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti