Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-0159/2012/2 Ob-4596/12 , Stran 2417
Št. 478-0159/2012/2 Ob-4596/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Tretje dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2012, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 19. seji dne 25. 9. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v k.o. 2247 – Poljubinj
I. Opis predmeta oddaje v najem ter višina izhodiščne najemnine Predmet oddaje v najem so poslovni prostori, ki se nahajajo v pritlični poslovni stavbi, stoječi na zemljišču s parc. št. 154/7, k.o. Poljubinj, na naslovu Poljubinj št. 90 (bivša cestna baza), in sicer: 1. pisarne z wc-jem – v skupni izmeri 65,92 m2 neto površine; 2. pisarne z wc-jem – v skupni 26,68 m2 neto površine; 3. delavnica – v skupni izmeri 22,79 m2 neto površine; 4. skladišče – v skupni izmeri 28,60 m2 neto površine; ter lopo, stoječo na zemljišču s parc. št. 154/7, k.o. Poljubinj, s površino 123,5 m2. Glede na to, da so vsi objekti, ki so predmet oddaje v najem, stoječi na zemljišču s parc. št. 154/7, k.o. Poljubinj, uporabniki teh objektov del tega zemljišča, ki v naravi predstavlja dvorišče k objektom, uporabljajo kot skupno površino. Višina izhodiščne mesečne najemnine znaša za pisarne z WC, s površino 65,92 m2 329,60 EUR, za pisarne z WC, s površino 26,68 m2 133,40 EUR, za delavnico 68,37 EUR, za skladišče 28,60 EUR ter za lopo 49,40 EUR. Pisarne se v primeru, da ni interesenta za najem pisarn v kompletu, kot je navedeno zgoraj, lahko odda v najem tudi posamezno, s souporabo wc-ja, pri čemer je v tem primeru izhodiščna cena mesečne najemnine 7 EUR/m2. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine za prostor oziroma prostore, za katere so podali svojo ponudbo, na TRR Občine Tolmin št. 01328-0100014970, z navedbo »Varščina za najem«. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če je pisna, v slovenskem jeziku ter vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine za določen prostor oziroma prostore, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, Izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 31. 12. 2012, Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb; – potrdilo o plačilu varščine; – parafiran vzorec najemne pogodbe. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom najemodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku 5 dni od dneva izbire najboljšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo ter jo podpisano in žigosano vrniti najemodajalcu najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva najemodajalca. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v določenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa si najemodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve najemne pogodbe ustavi. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Najemodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. III. Pogoji najema Vsi prostori se oddajajo za določen čas do 31. 12. 2013, z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in morebitne druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Izbrani najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj niti ne pridobi kakršnihkoli pravic na podlagi vlaganj, niti ni upravičen kakršnihkoli ne/potrebnih vlaganj zahtevati od najemodajalke. Izbrani najemnik je dolžan plačevati najemnino po pogodbi najkasneje do 10. v mesecu za tekoči mesec. Plačana varščina se najemniku všteje v prvo mesečno najemnino. Plačilo najemnin v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Najemna pogodba je avtomatično razdrta, če najemnik najemnin ne plačuje v navedenem in pogodbeno dogovorjenem roku. IV. Postopek izbire ponudnika Postopek zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, dne 20. 11. 2012. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. Najemna pogodba oziroma pogodbe se bodo sklenile z najugodnejšim oziroma najugodnejšimi ponudniki. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do dne 31. 12. 2012. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). V. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo najemnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Ne glede na navedeno pa bo pri izbiri v vsakem primeru imel prednost ponudnik, ki bi najel večjo površino nepremičnin, oddajanih v najem, glede na ostale ponudnike, in bo tako skupna cena najema višja, četudi bo cena za m2 najetega prostora nekoliko nižja od cene najboljšega oziroma najboljših ponudnikov, vendar ne nižja od izhodiščne cene. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. VI. Način oddaje javne ponudbe in rok Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – ponudba za najem«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 19. 11. 2012 do 12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do dne 19. 11. 2012 do 12. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. VII. Dodatne informacije in ogled nepremičnin Vsa pojasnila in natančnejše informacije glede nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, ter dokumentacijo in obrazce je možno pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Sanji Sivec Levpušček vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora. Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo tudi na spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si/.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti