Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3154. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«, stran 8233.

Na podlagi prvega odstavka 11., 36. in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na prvem zasedanju 14. redne seje dne 11. oktobra 2012 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Murska Sobota. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Murska Sobota skladno z določili 66. in 66.č člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), ter Energetsko zasnovo Mestne občine Murska Sobota s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je gradbena in tehnološka energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota ter uvedba energetskega upravljanja v objektih v lasti Mestne občine Murska Sobota.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta in izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov, bo javni partner zasebnemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka pri rabi in stroških energentov v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni izvedbi in uspešno izvedenem prevzemu izvedenih investicijskih ukrepov bo zasebni partner v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih javnega partnerja izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo, storitve vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka in oskrbe z energijo ter storitve energetskega upravljanja objektov.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner bo po potrebi prevzel obveznost priprave projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih upravnih dovoljenj in delnega financiranja gradbenih ukrepov za zagotavljanje prihranka. V primeru delnega financiranja gradbenih ukrepov s strani javnega partnerja, ima le-ta pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova izvedenih gradbenih ukrepov.
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja objektov, vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dosedanje rabe energije na letnem nivoju.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznosti izvedbe vseh investicijskih ukrepov za doseganje prihranka skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Zasebni partner v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih ukrepov in iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov.
Zasebni partner bo moral v celoti ali pretežnem delu zagotoviti tudi financiranje gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje izvedenih ukrepov (npr. uporabno dovoljenje).
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt, se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki javno-­naročniškega razmerja.
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v odprtem postopku. Kolikor, zaradi narave predmeta javno-zasebnega partnerstva, ki je posebno zahtevno, v smislu določil 27. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske unije, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11 in 43/12 – Odl. US) vnaprej ne bo mogoče opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b), c) ali č) tretjega odstavka 37. člena istega zakona, ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje, in vnaprej v celoti določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila, se ob smiselni uporabi zakona, ki ureja postopek javnega naročanja (javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva), lahko naročilo izvede po postopku konkurenčnega dialoga.
Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Javni partner mora merila za izbor zasebnega partnerja oblikovati tako, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili večje zagotovljene prihranke, ponudili višjo udeležbo javnega partnerja pri doseženih prihrankih ter imajo več uspešnih referenc s področja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja objektov.
11. člen
(pooblastilo)
Za pripravo, izvedbo in objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-­zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
12. člen
(strokovna komisija)
Za pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila mestni svet imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-­zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganja doseganja zagotovljenih prihrankov, ki izhajajo iz tehnološke izvedbe investicijskih ukrepov.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
(način financiranja)
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja objektov vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letnem nivoju oziroma v obsegu dosedanje rabe energije na letnem nivoju.
Zasebni partner bo moral v celoti ali pretežnem delu zagotoviti financiranje izvedbe vseh ponujenih gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka.
V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, kolikor bi se to izkazalo kot gospodarno.
VIII. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
Na zahtevo mestnega sveta je župan dolžan poročati mestnemu svetu o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.
18. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2012
Murska Sobota, dne 11. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti