Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica, stran 8263.

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 10. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo racionalno, funkcionalno in v okviru prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več splošnimi akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo s splošnimi akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin;
7. pregledovanje nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč;
9. vzdrževanje občinskih cest;
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
11. vzdrževanje javne razsvetljave;
12. plakatiranje, reklamni panoji;
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč;
14. oskrba s plinom iz omrežij;
15. izkoriščanje mineralnih surovin;
16. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje. Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 11. do 16. točke tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdani odlok ne določa drugače.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanja javnih služb občina zagotavlja:
– neposredno;
– z dajanjem koncesij;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.
7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega in značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave, vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata;
– v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali podjetje v mešani lasti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino, kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršujejo pristojni organi občine.
Javno gospodarsko podjetje mora izdelati program za obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet.
8. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem koncesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za dejavnost iz 4. člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na podlagi javnega razpisa.
Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije se lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na osnovi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava, ki ga določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine (koncedenta).
Koncesijska pogodba se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
9. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z vlaganjem finančnih ali drugih sredstev v zasebnopravne subjekte v primerih, kadar je takšna oblika primernejša od oblik zagotavljanja dejavnosti v 7. ali 8. členu tega odloka.
Postopek zagotavljanja dejavnosti z vlaganjem se lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan občine v imenu in za račun občine.
Pogodba o vlaganju se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Dejavnosti prvega odstavka 4. člena tega odloka se organizirajo na način, kot je opredeljeno v 7., 8. in 9. členu tega odloka na celotnem območju občine.
S splošnimi akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredeli način organiziranja javnih služb.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju javnih služb skrbi občinska uprava.
Kadar narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz 12. člena tega odloka za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
12. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:
– strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, potrebnim za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na izvajalca javne službe,
– naloge nadzora nad izvajalci javnih služb, na katere so prenesene posamezne naloge izvajanja javnih služb,
– naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za oddajo posameznih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z financiranjem javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– administrativna opravila za svet uporabnikov,
– druge naloge, določene z zakonom ali predpisom občine.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov se oblikuje svet uporabnikov Občine Oplotnica.
Svet uporabnikov izvoli občinski svet.
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
14. člen
Javne službe se financirajo s ceno za uporabo javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
Storitve, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu ali od njega pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali posamezne količine porabljenih storitev.
Občinski svet lahko za financiranje lokalnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih služb, morajo storitev obvezno uporabljati in plačevati.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Do sprejetja splošnih aktov iz 3. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Slovenska Bistrica do 31. 12. 1998.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14.9/2012
Oplotnica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti