Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3184. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, stran 8286.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način določanja in višino letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev).
(2) Ta uredba določa tudi način poročanja o pobrani letni dajatvi.
2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)
(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke, razvidne iz evidence registriranih vozil in znaša za:
1. motorno kolo (L(3)e - motorno kolo, L(4)e - motorno trikolo, L(5)e - motorno trikolo in L(7)e - štirikolo) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
+------------------------------------+-------------------------+
|Delovna prostornina motorja (cm3)  | Letna dajatev (v EUR) |
+------------------------------------+-------------------------+
|do vključno 125           |     12,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 125 do vključno 500       |     19,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 500 do vključno 1.000      |     26,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 1.000              |     30,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil za prevoz oseb in stvari (M(1) – osebni avtomobil), razen vozil iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SA - bivalno vozilo«, glede na delovno prostornino njihovega motorja:
+------------------------------------+-------------------------+
|                  | Letna dajatev (v EUR) |
|                  |             |
| Delovna prostornina motorja (cm3) |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|do vključno 1.350          |     55,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 1.350 do vključno 1.800     |     85,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 1.800 do vključno 2.500     |     135,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 2.500 do vključno 3.000     |     250,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 3.000 do vključno 4.000     |     400,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 4.000              |     500,00     |
+------------------------------------+-------------------------+
3. avtobus (M(2) – avtobus in M(3) – avtobus) glede na število sedežev:
                    3,16 EUR / sedež;
4. tovorno vozilo (kategorij N(1), N(2) in N(3)) glede na največjo dovoljeno maso:
      do vključno 4 t         101,94 EUR;
      več kot 4 t         22,86 EUR / t;
5. vlečno vozilo (kategorij N(1), N(2) in N(3)) glede na nazivno moč njegovega motorja:
     do vključno 190 kW       5,37 EUR / kW;
      več kot 190 kW       1019,37 EUR / vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O(2), O(3) in O(4)), razen polpriklopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
      do vključno 2 t         38,22 EUR;
      več kot 2 t         19,11 EUR / t.
Za polpriklopnik (kategorij O(2), O(3) in O(4)) se letna dajatev ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N(1), N(2) in N(3);
7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtolestev«, »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »Komunalno«, »Laboratorij«, »Za pripravo bitumna«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:
                 N(1)   55,00 EUR;
                N(2)   110,00 EUR;
                N(3)   165,00 EUR.
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgradnje »Univerzalno«;
8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »Kuhinja«, »Za estrihe«, »Komunalno«, »Laboratorij«, »Za vleko poškodovanih vozil«, »Za pripravo bitumna«, »Za signalizacijo«, »RTV«, »Toaletno«, »Za polaganje kablov« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:
                 O(2)   39,60 EUR;
                O(3)   77,00 EUR;
                O(4)   110,00 EUR;
9. pogrebno vozilo (M(1) – osebni avtomobil z obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šol vožnje z dodatnim opisom: »Avto šola« ali »Šola vožnje«:
             M(1) in N(1)   60,00 EUR;
            M(2) in N(2)   84,00 EUR;
            M(3) in N(3)   120,00 EUR.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 8. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, se obračuna letna dajatev v višini 20 % od dajatve za vozilo enake kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te uredbe.
3. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N(1)), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 3, se letna dajatev iz prejšnjega člena zniža, in sicer:
– EURO 4:             za 12,5 %,
– EURO 5:             za 25 % in
– EURO 6 ali višje zahteve:    za 35 %.
(2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO 3, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zviša, in sicer:
– EURO 2:             za 5 %,
– EURO 1:             za 20 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve:    za 30 %.
(3) Šteje se, da vozilo N(1) ustreza emisijskim zahtevam EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO 1 oziroma EURO 2 oziroma EURO 3.
4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil)
(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije N(2) in N(3) ter M(2 )in M(3)), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO III, se letna dajatev iz 2. člena zniža, in sicer:
– EURO IV:            za 12,5 %,
– EURO V:             za 25 % in
– EURO VI ali višje zahteve:   za 35 %.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO III, se višina letne dajatve iz 2. člena zviša, in sicer:
– EURO II:            za 5 %,
– EURO I:             za 20 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve:    za 30 %.
(3) Šteje se, da vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrirano pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I oziroma EURO II oziroma EURO III.
5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)
Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, se letna dajatev iz 2. člena te uredbe, ob upoštevanju 3. oziroma 4. člena te uredbe, zniža za 15 %.
6. člen
(tehnični podatki o vozilu)
(1) Za potrebe določanja višine letne dajatve po tej uredbi se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, ki so razvidni iz evidence registriranih vozil.
(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan v dokumentih vozila, izražen v tonah, ni celo število, se za potrebe uvrščanja v posamezno skupino po tej uredbi, ta masa zaokroži navzgor na celo število.
7. člen
(primerjava letne dajatve z najnižjo določeno)
(1) Če izračunana letna dajatev za tovorna vozila ali skupine vozil znaša manj, kot to določa Priloga I Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), je treba določiti letno dajatev v višini, kot jo določa za tovorna vozila oziroma skupine vozil navedena priloga.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa izračunana letna dajatev za vozila iz 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ter za vozila iz drugega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša tudi manj, kot to določa Priloga I k zakonu.
8. člen
(vplačevanje nižje letne dajatve)
Nižja letna dajatev za vozila s statusom starodobnega vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena zakona, se obračuna in vplača v postopku vplačevanja letne dajatve v skladu z 9. členom zakona.
9. člen
(strokovna pomoč in nadzor)
Direkcija Republike Slovenije za ceste zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju te uredbe in nadzira njeno izvajanje.
10. člen
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi)
(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi za vsako koledarsko leto letno poročilo o pobrani letni dajatvi na podlagi podatkov iz evidence registriranih vozil in ga najpozneje do konca februarja naslednjega leta predloži ministru, pristojnemu za promet.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobranih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po 8. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po posameznih alinejah prvega odstavka 6. člena zakona;
– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev plačila letne dajatve po posameznih alinejah prvega odstavka 7. člena zakona;
– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 100/08 in 12/10), ki pa se uporablja za dokončanje postopkov vračil sorazmernega deleža vplačanega zneska letne dajatve, ki so se na njeni podlagi začeli pred uveljavitvijo te uredbe.
12. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2012.
Št. 00729-39/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0177
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti