Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4583/12 , Stran 2387
Št. 039-6/2012-2 Ob-4583/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2013
I. Predmet razpisa Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme: a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije, b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja, c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji), d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL, e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju, f) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju, g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav, h) jubileji vrtcev, i) izvedba projekta »Za lepšo Ljubljano«. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL. V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL. II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne občine Ljubljana. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi sodelujoči pri izvedbi dejavnosti niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL – vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu razpisa; – dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013; – dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce; – možnost vključitve v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokovnjakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji sodelavec; – obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta …) lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo ne sme presegati: – za sofinanciranje pod temo a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji), največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo f) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje pod temo g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav, največ v višini 600 EUR, – za sofinanciranje jubilejev vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) pod temo h), enoten znesek 700 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) največ 150 EUR na enoto vrtca in 1 EUR na otroka v tej enoti; – za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i), največ v višini 1.000 EUR, – posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ 6 vlogami, od tega: – z največ 4 vlogami na teme od a) do g), – ena vloga za jubileje, glede na izpolnjene kriterije pod temo h) in – z eno vlogo za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i); – pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne upoštevajo merila za izbor vlog; – posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici; – posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – organizacija občasnega varovanja otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013, – vlagatelj mora imeti sedež v MOL, – organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, – članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve naročniku, – občasno varovanje otrok na domu se opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev, – če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi organizator zagotavlja izvedbo storitve, je organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da opravi storitev, – organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu, – organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj), – organizator občasnega varovanja otrok na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj desetimi izvajalci in ves čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev, – organizator občasnega varovanja otrok na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano občasno varovanje otrok na domu, – organizator občasnega varovanja otrok na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti, – organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri dnevno, – vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ, – cena storitve občasnega varovanja otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za celo leto 2013, – podatke o opravljenem varovanju otrok na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice mora vsebovati naslednje podatke: – ime, priimek in naslov naročnika, – ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok na domu, – datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in – druge podatke, ki jih določi organizator občasnega varovanja otrok na domu. Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na domu naročniku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis. – organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in tem osebam izdati izkaznico osebe, ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi, – organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97), – na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna sredstva. IV. Merila za izbor vlog Merila so naslednja: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2013. Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Okvirna višina sredstev namenjena realizaciji vseh devetih razpisanih temah obogatitvenih dejavnosti znaša 70.000 €. Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Okvirna višina sredstev namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu znaša 40.000 €. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena do 31. 12. 2013. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2012 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vse ovojnice morajo biti na prednji strani označene z: Javni razpis 2013 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2013 in Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 6 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL« Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu Posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu v MOL« Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna vloga: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (Sklop B – fotokopije sklenjenih pogodb o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu, ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu in cenik storitev), – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 5. 12. 2012. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji, – ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana, soba 108. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar: – tel. 306-40-18, – e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v četrtek, 22. 11. 2012 ob 9. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti