Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 100/2012 Ob-4615/12 , Stran 2354
Št. 100/2012 Ob-4615/12
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 12. 6. 2012, in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012 (145. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (v nadaljevanju: študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, za namen: – izobraževanja; – praktičnega usposabljanja v neprofitnih organizacijah ali predstavništvih Republike Slovenije. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov od 1. 10. 2012 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje do vključno 30. 9. 2013. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska (potni stroški do oziroma znotraj tuje države, stroški programa, nastanitev, prehrana, zavarovanje za tujino za čas trajanja obiska, administrativni in drugi neposredni stroški študijskega obiska). 2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije Vrednost razpisa je 300.000,00 EUR. Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške. Osnovna štipendija se dodeli v višini 70,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi. Študijski obisk študenta mora trajati vsaj 4 tedne, študijski obisk dijaka pa vsaj 2 tedna, v katerih se izvajajo obveznosti tega obiska, ki bodo predmet priznavanja. Če v zadnjem tednu obveznosti študijskega obiska trajajo vsaj 5 dni, se šteje kot dopolnjen teden. Kandidat lahko pridobi osnovno štipendijo v najvišji skupni višini 1.750,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali več. Študent, ki bo v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo, lahko pridobi osnovno štipendijo za največ 12 tednov v skupni višini 840,00 EUR. Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen. Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen kandidat, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let (Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010 (79. JR) Uradni list RS, št. 94/09, Uradni list RS, št. 27/10; Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR), Uradni list RS, št. 94/10, Uradni list RS, št. 35/11; Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2011 (124. JR), Uradni list RS, št. 97/11, Uradni list RS, št. 23/12; v nadaljevanju: predhodni razpisi sklada). 3. Pogoji Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3.1 je državljan Republike Slovenije; 3.2 ima oziroma bo imel v celotnem obdobju študijskega obiska, za katerega štipendiranje se prijavlja, status dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji; 3.3 mu še niso bila dodeljena sredstva po tem razpisu; 3.4 še ni prejel štipendije sklada za študijski obisk oziroma je to štipendijo prejel največ enkrat po katerem izmed predhodnih razpisov sklada; 3.5 če je prejel štipendijo za študijski obisk na katerem izmed predhodnih razpisov sklada, mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do sklada po teh razpisih; 3.6 za obdobje študijskega obiska, za katerega uveljavlja štipendijo, ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine oziroma bi mu taka štipendija pripadala, pa se ji je odpovedal oziroma se je zanjo prijavil, pa o prijavi kandidata za ta sredstva še ni bilo odločeno; 3.7 na študijski obisk v tujino ne odhaja na podlagi evropskih programov mobilnosti ali drugih sporazumov na institucionalni, regionalni ali državni ravni, razen če kandidat na podlagi tega programa ali sporazuma ne prejema štipendij iz teh programov ali sporazumov; 3.8 ni v celoti opravičen plačila neposrednih stroškov študijskega obiska oziroma mu ti stroški niso v celoti pokriti s strani druge pravne osebe; 3.9 v času trajanja študijskega obiska ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; 3.10 študijski obisk, ki ga bo opravljal v tujini, mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi; obveznosti študijskega obiska lahko prizna kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug primerljiv način; 3.11 študijski obisk mora biti vsebinsko povezan z vsebino izobraževalnega programa na matični ustanovi v Republiki Sloveniji; 3.12 študijski obisk poteka na eni gostujoči ustanovi; gostovanje na več ustanovah je dovoljeno samo v primeru, ko kandidat odhaja na študijski obisk z namenom priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge; 3.13 študijski obisk študenta traja vsaj 4 tedne; študijski obisk dijaka traja vsaj 2 tedna. Kandidat, ki odhaja na študijski obisk z namenom priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge, mora: 3.14 izkazati, da priprave ni mogoče enako kakovostno izvesti v Sloveniji (izključno dostopnost strokovne ali znanstvene literature v tujini ni utemeljen razlog); 3.15 imeti v času študijskega obiska v tujini mentorja. Kandidat, ki odhaja na študijski obisk z namenom praktičnega usposabljanja, mora izpolnjevati še naslednja pogoja: 3.16 praktično usposabljanje bo opravljal v neprofitni organizaciji ali na predstavništvu Republike Slovenije v tujini; 3.17 s strani gostujoče ustanove iz prejšnje alineje tega odstavka ne bo prejemal plačila za svoje delo. Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz te točke razpisa celotno obdobje študijskega obiska, ki je predmet štipendiranja. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati: 4.1 originalen, v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Pri mladoletnih kandidatih mora prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata; 4.2 uradno potrdilo gostujoče ustanove oziroma izjemoma druge pristojne ustanove v tujini o sprejemu na študijski obisk, ki se glasi na ime in priimek kandidata in vključuje točen datum začetka in zaključka študijskega obiska ter naziv študijskega obiska. Če bo študijski obisk kandidata potekal na več gostujočih ustanovah, mora kandidat predložiti potrdilo tiste ustanove, na kateri ima mentorja; 4.3 pisne informacije o študijskem obisku, iz katerih morata biti razvidna potek in vsebina študijskega obiska, prav tako mora biti iz informacij razvidno, kje so bile pridobljene. Ustrezen je izpis iz spletne strani, kopija uradne brošure, potrjen študijski sporazum, sprejemno pismo gostujoče ustanove oziroma druge primerljive pisne informacije, ki bodo preverljive in bo iz njih razvidno, katere aktivnosti se bodo izvajale v okviru študijskega obiska in terminski plan teh aktivnosti; 4.4 uradno originalno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega programa, veljavno za šolsko ali študijsko leto, v katerem kandidat je oziroma bo pričel s študijskim obiskom; 4.5 uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove, da bo obveznosti, opravljene v tujini v času študijskega obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa in na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. Potrdilo, iz katerega bo razvidno, da bo študijski obisk vrednoten kot del izobraževanja, ne pa tudi točno na kakšen način, ne šteje kot ustrezno dokazilo; 4.6 če bo kandidat v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo, mora predložiti tudi: 4.6.1 originalno podpisano pisno utemeljitev, potrjeno s strani domačega mentorja, zakaj raziskovanja, ki ga bo opravljal v tujini, ni mogoče enako kakovostno izvesti v Sloveniji; 4.6.2 izjavo tujega mentorja o vodenju študenta v času študijskega obiska v tujini. Uradno potrdilo je dokazilo na uradnem papirju ustanove, s podpisom odgovorne osebe in potrjeno z žigom ustanove, če ta z žigom posluje. Dokazila iz točk 4.1, 4.4 in 4.6.1 morajo biti oddana v originalu ali overjenem prepisu, medtem ko so ostala dokazila lahko kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati originale. Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati uradni prevod takega dokazila. Sklad predloženih dokazil ne vrača. Kandidat, ki bo študijski obisk opravljal v dveh šolskih ali študijskih letih, mora v roku petnajstih dni od vpisa v šolsko ali študijsko leto 2013/2014 skladu predložiti originalno potrdilo o vpisu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se zavrnejo. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za štipendiranje izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. kandidatu še niso bila odobrena sredstva po predhodnih razpisih sklada; 2. študijski obisk kandidata, za katerega uveljavlja štipendijo, bo po trajanju daljši; 3. kandidat na študijski obisk odhaja z namenom izobraževanja; 4. kandidat je v Republiki Sloveniji vpisan na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja; 5. kandidat je dosegel višjo povprečno oceno v obdobju, opredeljenem v naslednjem odstavku. V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka bo sklad kandidate, o katerih bo moral odločiti, naknadno pozval k predložitvi potrdila o vseh doseženih končnih ocenah v šolskem ali študijskem letu 2011/2012. Če v tem letu kandidat ni imel obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, mora predložiti potrdilo o doseženih ocenah v zadnjem šolskem ali študijskem letu, v katerem je prejel vsaj 4 ocene. Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega kandidata, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu kandidatu dodeli štipendija v celotnem zaprošenem znesku. Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje za posamezni študijski obisk. 7. Nakazilo sredstev Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri banki v Republiki Sloveniji, praviloma v roku osmih dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju. Osebni račun, ki ga bo kandidat navedel ob prijavi, se veže tudi na nekatere druge pravice iz javnih sredstev (npr. Zoisova štipendija). Na ta račun se mu bo nakazovalo tudi te prejemke, do katerih je iz javnih sredstev upravičen. 8. Štipendijsko razmerje in pogodbene obveznosti Pogoje iz tretje točke tega razpisa mora štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja študijskega obiska, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti celotna prejeta sredstva. Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk ter skladu predložiti v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska: – poročilo o študijskem obisku. Obrazec za poročilo je del razpisne dokumentacije; – originalno potrdilo gostujoče izobraževalne ustanove o trajanju mobilnosti z navedbo točnega datuma začetka in zaključka študijskega obiska; – potrdilo o opravljenih obveznostih (npr. certifikat, potrdilo o opravljenih izpitih, v primeru diplomske, magistrske ali doktorske naloge potrdilo gostujoče institucije s podpisom tujega mentorja o ugotovitvah…). Sklad lahko po zaključku študijskega obiska od štipendista zahteva dokazilo o tem, da je slovenska izobraževalna ustanova, na katero je bil vpisan v času izvedbe študijskega obiska, obveznosti, opravljene v okviru študijskega obiska, dejansko vrednotila oziroma priznala kot del izobraževalnega programa. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 10. Pooblastilo Polnoletni kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti. Mladoletnega kandidata zastopa zakoniti zastopnik. 11. Rok in način oddaje prijav Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 145. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 30. 8. 2013 oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem v 9. točki tega razpisa. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave ne bo dopolnil na način in v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad tako prijavo zavrgel. Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) takse prosta. O morebitni pritožbi zoper sklep oziroma odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Predmet pritožbe ne morejo biti razmejitvena merila ali pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi kandidati. 12. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na tel. 01/434-15-50, 01/434-15-62 in 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti