Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 258/12 Ob-4556/12 , Stran 2407
Št. 258/12 Ob-4556/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet razpolaganja je stavbno zemljišče parc. št. *145/0, k.o. 791 – Suhi vrh pri Radljah, na kateri stoji stavba št. 1, del stavbe št 1, ki je v lasti Republike Slovenije v deležu 1/1. Nepremičnina v naravi predstavlja poslovni objekt na mejnem prehodu Radelj, z naslovom Št. Janž pri Radljah 96, 2360 Radlje ob Dravi in pripadajoče stavbno zemljišče, površine 494 m². Nepremičnina je prosta bremen. Izklicna cena: 40.400,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet razpolaganja je zemljišče s parc. št. 1024/8, k.o. 1738 – Dravlje, površine 136 m², ki je v lasti Republike Slovenije, v deležu 1/1. Nepremičnina se nahaja ob Regentovi cesti in v naravi predstavlja del cestnega telesa oziroma je v varovalnem pasu Regentove ceste. Ker je zemljišče v naravi domnevno del cestnega telesa, bo moral novi lastnik urediti morebitna stvarnopravno razmerja glede zemljišča z Mestno občino Ljubljana. Izklicna cena: 21.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 15. 11. 2012: – s pričetkom ob 10. uri, za stavbno zemljišče parc. št. *145/0, k.o. 791 – Suhi vrh pri Radljah, – s pričetkom ob 11. uri, za zemljišče s parc. št. 1024/8, k.o. 1738 – Dravlje. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino iz 2.1. točke znaša 4.040,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541012, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – MP Radelj. Varščina za nepremičnino iz 2.2. točke znaša 2.100,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-93901012, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Dravlje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Sašo Fidler Duronjič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: sasa.fidler-duronjic@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen dne 8. 11. 2012, po predhodnem dogovoru. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstvo za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. ure dne 14. 11. 2012. – Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti