Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4580/12 , Stran 2373
Št. 039-6/2012-2 Ob-4580/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2013
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju MOL za naslednje vrste pomoči in namene: 1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) 1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) 1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo: 1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka; 1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči; 1.1.1.c) postavitev sadnega nasada; 1.1.1.d) postavitev nasada špargljev. 1.1.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo: 1.1.2.a) nakup materiala in opreme za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov; 1.1.2.b) nakup opreme hlevov; 1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namene izpolnjevanja standarda nitratne direktive; 1.1.2.d) postavitev pašnika. 1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) 1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica sadja, sušilnica za lan itd.), če naložba ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije. 1.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) 1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali; 1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti sadja; 1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin; 1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju; 1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih. 2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) 2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006) 2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa itd. 2.1.2. Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev 2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006) 2.2.1. Turizem na kmetiji 2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe po pravilu de minimis, vložijo vloge za več namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah. Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in namene izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) 1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih proizvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi možnostmi. Višina pomoči znaša do 50% upravičenih naložb (stroškov) na območjih z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih, vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo. 1.2. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. Pomoč se lahko odobri v višini do 60%, na območjih z omejenimi možnostmi do 75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo. 1.3. Upravičenci do tehnične podpore v kmetijskem sektorju Upravičenci do sofinanciranja storitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana ter njihovi družinski člani. Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. 2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana. Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli mikropodjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme presegati 50% upravičenih stroškov, oziroma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Pomoč se lahko dodeli za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen. 1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) 1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) 1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov: 1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in montaže ter opreme: stroški nakupa novega rastlinjaka s pripadajočo opremo in stroški montaže Pogoj za dodelitev državne pomoči: – rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2. 1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči: stroški nakupa nove mreže in ostalih elementov v skladu z izvedbenim načrtom, stroški postavitve, stroški priprave izvedbenega načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora Pogoja za dodelitev državne pomoči: – izvedbeni načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, s popisom del in materiala; – imeti v lasti ali na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev. 1.1.1.c) postavitve sadnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo posega v prostor v skladu z veljavno zakonodajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod Pogoja za dodelitev državne pomoči: – za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev, oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja; – na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja. 1.1.1.d) postavitve nasada špargljev: stroški nakupa večletnega sadilnega materiala Pogoja za dodelitev državne pomoči: – za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha; – na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha. 1.1.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi možnostmi. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov: 1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov: stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve izpustov 1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški nakupa opreme za odstranjevanje gnoja, napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne opreme ipd. 1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive: stroški nakupa materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov Pogoji za dodelitev državne pomoči: – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom; – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč za rejo drobnice; – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter 10 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje; – imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja; – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in točke 1.1.2.c) ali izjavo, da ustrezno dovoljenje ni potrebno 1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev na pašne čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo in material). Pogoj za dodelitev državne pomoči: – načrt postavitve pašnika minimalne površine 3 ha, s popisom del, opreme in opisom tehnologije paše. 1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006) Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov: 1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, sušilnica za lan itd.), če naložba ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije: stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del. Pogoja za dodelitev državne pomoči: – objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture; – v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt). Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov. 1.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja na tekmovanjih in stanovskih srečanjih itd. Teme tehničnih podpor: 1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali: – reja drobnice, kot tradicionalne kmetijske dejavnosti, ki pomembno vpliva na reševanje problema zaraščanja kmetijskih površin (pregled stanja pilotnih kmetij in ostalih rej drobnice na hribovitih območjih MOL, izdelava smernic razvoja drobnice); – gradnja ali obnova hlevov in spremljajočih kmetijskih objektov za dobro počutje živali in učinkovitejše delo v njih (tehnološka zasnova živinoreje na kmetiji, ki spreminja tehnologijo reje, načrtovanje ter izdelava idejne skice objektov, svetovanje in individualno delo s kmetijami); – promocija rdečega mesa sonaravno rejenih živali (uvajanje v ponudbo turističnih kmetij, promocija uporabe in priprave mesa); – uvajanje alternativnih kmetijskih poljščin za pridelavo krme v spremenjenih klimatskih pogojih, spodbujanje dobre priprave tal za setev. 1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti sadja: – obnova starejših sadnih nasadov (priprava projektov za nove nasade, individualno svetovanje v nasadih, uvajanje mrež proti toči); – pridelava jagod in ostalih sadnih vrst (ciljno izobraževanje pridelovalcev jagod, koščičarjev in pečkarjev za dvig kakovosti in količino pridelanega sadja); – uvajanje pridelave sadja na manjših površinah predvsem jagodičevja in lupinarjev kot dodatnega zaslužka (animacija novih pridelovalcev, svetovanje, oblikovanje ciljne skupine); – spodbujanje pridelave ter predelave stare sorte hruške »dišečka« (svetovanje pri sajenju novih nasadov, spremljanje tehnologije pridelave in predelave v žganje, ocenjevanje žganj, izdelava priročnika s tehnološkimi standardi proizvodnje žganja ter parametri žganja, primernimi za trženje proizvoda z zaščitenim znakom za kakovost). 1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin: – pridelava varne in kakovostne zelenjave ter poljščin (novosti pri varstvu rastlin in gnojenju, spoznavanje karantenskih škodlijivcev (paradižnikov molj, krompirjeva ogorčica) problematika semenarstva (avtohtone sorte)); – izobraževanje ciljnih skupin – seznanjanje s tehnologijo pridelave, pomoč pri registracijah dejavnosti, gnojilni nasveti na osnovi merjenja dušika (N-min) in po analizi tal, tehnološki listi za vrtnine s prikazom ekonomskih kalkulacij, izmenjava izkušenj o pridelavi in ogled dobrih praks ter kmetij); – oživitev lokalnih sort vrtnin in povečanje samooskrbe v MOL – izobraževanja za manjše pridelovalce zelenjave in vrtičkarje (seznanitev z osnovami ekološkega kmetovanja, avtohtonimi sortami zelenjave, z možnostjo pridelave semena, z manj znanimi vrtninami in žiti, šparglji, ogled semenskega nasada avtohtonih sort solate, motovilca, zelja, fižola, korenja, radiča); – lokalni produkti s podeželja – »Košara z ljubljanskega podeželja« – animacija registriranih pridelovalcev zelenjave in prodajalcev produkta (zadruga, branjevke na trgu), postavitev standardov – standard pridelave, vrste pridelka ali izdelka, enotna embalaža, izdelava kataloga ponudnikov pridelkov iz košarice. 1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju: – izvedba motivacijskih, animacijskih in izobraževalnih predavanj ter delavnic za ženske na ljubljanskem podeželju s poudarkom na dodani vrednosti osnovni kmetijski proizvodnji – predelava živil (izbira vrste predelave na kmetiji, uspešnost trženja, prepoznavnost ponudnika na trgu, komunikacija med proizvajalcem hrane in potrošnikom). 1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih: – izvedba predavanj in delavnic za skupno gospodarjenje z gozdom in razvoj dopolnilih dejavnosti povezanih z izkoriščanjem lesa; – ogled dobrih praks skupnega gospodarjenja z gozdovi. 2. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) 2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006) 2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa… Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za: 2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov Pogoj za dodelitev državne pomoči: – dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu. 2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za: 2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov 2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih proizvodov. Pogoj za dodelitev državne pomoči: – dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu. 2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 2.2.1. Turizem na kmetiji Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za: 2.2.1.a) nakup novih in rabljenih strojev ali opreme za opravljanje dejavnosti, razen drobnega inventarja 2.2.1.b nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti. Pogoj za dodelitev državne pomoči: – dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu. 2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za: 2.3.1.a) stroške tečaja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije – za predelavo mleka, mesa, sadja, peko kruha, potic in testenin na tradicionalni način, čebelarstva itd. Pogoj za dodelitev državne pomoči: – dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu, – certifikat pridobljen v obdobju od 1. 4. 2011 do 8. 2. 2013. IV. Merila za izbor programov A) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so: – prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2008, – starost upravičenca, – izobrazba upravičenca, – standard kmetijske pridelave, – status upravičenca, – delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe, – območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo. Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto merila standard kmetijske pridelave in izobrazba upravičenca upoštevata naslednji merili: – starost objekta, – vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija). Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. B) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi de minimis – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijskih dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih ter zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih so: – prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2008, – starost upravičenca, – izobrazba upravičenca, – status dejavnosti, – delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe, – območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe (skupinske izjeme in de minimis) se pri ocenjevanju upošteva število točk dodeljeno pri ocenjevanju prve vloge. Merilo za dodelitev državnih pomoči po uredbi de minimis – zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih je: – vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami. C) Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju po posameznih temah so: – primernost predloženih vsebin glede na cilje strategije, – večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvom iz razpisanih tem, – dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja. Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. V. Okvirna višina sredstev Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov podeželja je 140.000,00 EUR. Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah in namenih: 1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme 1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 50.000,00 EUR, 1.2. naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb 25.000,00 EUR, 1.3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 35.000,00 EUR: – izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali 8.500,00 EUR, – povečanje pridelkov in kakovosti sadja 7.500,00 EUR, – spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin 12.000,00 EUR, – dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju 3.000,00 EUR, – gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih 4.000,00 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2013. 2. Pomoči de minimis Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 30.000,00 EUR. Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto ali namen pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev, se sredstva prerazporedijo na drugo vrsto oziroma namen pomoči. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VII. Roka za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 3. 12. 2012 (velja datum žiga pošte). Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih vključno do 11. 2. 2013 (velja datum žiga pošte). Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih se pripravi na obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju na obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu Vloga 3. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so navedeni na obrazcu vloga. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL se bo pričelo dne 6. 12. 2012 za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, dne 13. 2. 2013 pa za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti in tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene vloge bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen, – ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne, – tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste in namena pomoči, vendar le v primeru, če zaprošena sredstva vseh vlagateljev, presegajo okvirno višino predvidenih sredstev po posameznih vrstah in namenih. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v teh rokih zainteresirani dvignejo vsak uradni dan v času uradnih ur na Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 20. novembra 2012, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e-pošti vsak uradni dan v času uradnih ur pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si) ali Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti