Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4636/12 , Stran 2354
Ob-4636/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki ga zastopa dr. Žiga Turk, minister (v nadaljevanju: MIZKŠ), v skladu z 21. in 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), objavlja
ponovljen javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Srednja tehniška šola Koper – Scuola media tecnica di Capodistria, Izolska vrata 2, 6000 Koper (novi naslov: Šmarska cesta b.š., 6000 Koper). 2. Predmet prodaje: premičnine; oprema in stroji Srednje tehniške šole Koper, po priloženem seznamu, objavljenem na spletni strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/, v petek dne 26. 10. 2012, skupaj 70 kosov, z navedeno CPV – izklicno ceno premičnin od 7,50 EUR do 975,00 EUR. Gre za premičnine, ki niso bile prodane na 1. javni dražbi z dne 6. 9. 2012. Najnižji znesek višanja je 10% ocenjene vrednosti. 3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati takoj ko je možno oziroma najkasneje v 15 dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem premičnine s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno-odpeljano. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih bivše Srednje tehniške šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper, v četrtek, 15. 11. 2012 od 12. do 17. ure. 5. Drugi pogoji: a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe; b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c. dražba bo potekala po načelu videno – kupljeno – odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna; e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino. 6. Informacije Interesenti si lahko ogledajo predmet javne dražbe v četrtek, 15. 11. 2012, med 10. in 12. uro, v prostorih bivše Srednje tehniške šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper oziroma po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Angela Šava, Srednja tehniška šola Koper, tel. 040/777-626. V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si. 7. Predstojnik upravljalca oziroma ooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti