Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3187. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, stran 8298.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 57/12), prvega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/12) in prvega odstavka 3. člena Zakona o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 57/12) ter v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun na podlagi zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
(2) Agencija je posredna uporabnica proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in javne agencije.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime in sedež agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
(2) Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju, je: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je SPIRIT, Slovenian Public Agency for Entrepreneurship, Innovation, Development, Investment and Tourism.
(4) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi svet agencije s svojim sklepom.
4. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig, ki vsebuje njeno ime ali skrajšano ime in njen sedež, državni grb, lahko pa tudi njen znak, ki ga določi direktor.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
5. člen
(področja dela)
(1) Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja regulatorne, strokovne in razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na teh področjih:
– podjetništvo,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije,
– internacionalizacija,
– turizem.
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen
(dejavnost agencije)
Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– 18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
– 18.2 Drugo tiskanje
– 46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– 46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
– 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
– 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
– 47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
– 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 52.1 Skladiščenje
– 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
– 56.3 Strežba pijač
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 59.1 Filmska in video dejavnost
– 59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.12 Obratovanje spletnih portalov
– 63.9 Drugo informiranje
– 64.190 Drugo denarno posredništvo
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920 Drugo kreditiranje
– 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.1 Oglaševanje
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.2 Fotografska dejavnost
– 77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
– 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– 82.1 Pisarniške dejavnosti
– 82.200 Dejavnost klicnih centrov
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
7. člen
(naloge agencije)
(1) Agencija na področju spodbujanja razvoja turizma opravlja predvsem naslednje naloge:
– načrtuje, pripravlja in izvaja programe trženja celovite slovenske turistične ponudbe in države kot turističnega območja,
– razvija, promovira in trži kongresne dejavnosti,
– organizira in izvaja nastope na sejmih, borzah ter druge predstavitve turistične ponudbe in z njimi povezane dejavnosti doma in v tujini,
– pripravlja in distribuira promocijsko informativni material,
– upravlja celostno trženjsko znamko Slovenije kot turistične destinacije,
– sodeluje pri izvedbi pomembnejših prireditev in drugih dogodkov,
– vzpostavlja in upravlja mreže turističnih predstavništev v tujini,
– vzpostavlja, vzdržuje in posodablja integralni turistično informacijski sistem Slovenije,
– spodbuja partnersko sodelovanje na ravni turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda pri skupnem nastopanju na trgu,
– usklajuje trženja na ravni turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda,
– spodbuja partnersko povezovanje pri razvoju in uvajanju novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– iniciira in koordinira razvoj novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– pripravlja nove integralne turistične proizvode za trženje, pomembnih z vidika države,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih in trženjskih aktivnosti,
– informira turistične subjekte o rezultatih raziskav,
– organizira in izvaja usposabljanja iz trženja turizma,
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.
(2) Agencija na področjih pospeševanja internacionalizacije in tujih investicij opravlja predvsem naslednje naloge:
– izvaja politiko na področju konkurenčnosti gospodarstva,
– predlaga ministrstvu, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ukrepe za spodbujanje internacionalizacije in tujih naložb,
– zagotavlja informacije in svetovalne storitve tujim investitorjem v zvezi s poslovnim okoljem v Republiki Sloveniji ter slovenskim podjetjem v zvezi z možnostmi poslovanja na tujih trgih,
– uporabnikom zagotavlja informacije o programih, strokovno podporo, partnerstvo in storitve, vključno s tržnimi informacijami, pripravo analiz in poročil ter vodenje evidence o izvajanju ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva,
– zagotavlja podporo podjetjem pri mednarodnem poslovanju,
– izvaja promocijske dejavnosti za spodbujanje internacionalizacije,
– izvaja ukrepe in storitve za pospeševanje internacionalizacije,
– promovira Slovenijo in njene regije kot ugodne lokacije za tuje investicije,
– organizira usposabljanje za slovenska podjetja v zvezi z mednarodnim poslovanjem,
– sodeluje s sorodnimi mednarodnimi institucijami,
– celovito podpira podjetja in investitorje (domače in tuje) pri iskanju partnerjev, umeščanju v prostor in reševanju problemov z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti (dovoljenja) ter obvešča o virih financiranja in drugih oblikah podpore države,
– zagotavlja informacije, raziskave, analize in študije, ki nudijo podporo pri sprejemanju ustreznih poslovnih odločitev o nastopu podjetij na tujih trgih in tujim investitorjem na slovenskem trgu.
(3) Agencija na področjih pospeševanja podjetništva, inovativnosti, razvoja ter kot del podpornega okolja opravlja predvsem naslednje naloge:
– na področju podjetništva in inovativnosti izvaja programe in ukrepe z namenom večanja zahtevnosti izdelkov in storitev podjetij ter večanja gospodarske uspešnosti in učinkovitosti podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji,
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne politike podjetništva in inovacijske politike ter predlaga ukrepe za povečanje gospodarske uspešnosti in učinkovitosti gospodarstva ter drugih organizacij v Sloveniji,
– načrtuje, usmerja in financira aktivnosti za promocijo podjetništva in inovativnosti,
– zagotavlja informacije in strokovno podporo nosilcem projektov pri pridobivanju podatkov in finančnih virov za rast in razvoj podjetij,
– koordinira, razvija in spodbuja aktivnosti podjetniškega in inovativnega okolja ter spremlja izvajanje nalog,
– spodbuja različne oblike medsebojnega povezovanja in prenos znanja med podjetji ter povezovanja podjetij z raziskovalnimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami v Sloveniji in tujini,
– spremlja izvajanje programov in ukrepov, pripravlja analize in poročila, vrednoti učinke razvojnih politik in vodi evidence o izvajanju ukrepov za izboljšanje gospodarske uspešnosti in učinkovitosti podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji, hkrati pa zagotavlja podlage za usmerjanje in izvajanje politike za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in razvoja gospodarstva ter drugih organizacij v Sloveniji, analizira in spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega znanja in tehnologij,
– zagotavlja javnost dela in skrbi za obveščanje javnosti o usmeritvah in učinkih s področja dela agencije,
– nacionalna vstopna točka za celovito podporo podjetjem na vseh stopnjah razvoja (brez poseganja na trg storitev realnega sektorja) in navezovanje na regionalno infrastrukturo (izvajalce v okolju) za reševanje konkretnejših problemov, vezanih na regionalne posebnosti,
– usposablja, koordinira in vzdržuje celovite podporne strukture po načelu VEM in subjekte podpornega okolja,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
III. ORGANI AGENCIJE
8. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
9. člen
(svet agencije)
(1) Svet agencije ima osem članov, ki jih imenuje vlada, in sicer za pet let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.
(2) Člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer:
– tri predstavnike ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
– predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnika Turistično gostinske zbornice Slovenije,
– predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
(3) Svet agencije sprejme poslovnik o svojem delu.
10. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– je strokovnjak s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– ne opravlja dela na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
11. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov sveta agencije)
(1) Člani sveta morajo delovati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti agencije.
(2) Člani sveta so v skladu s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, upravičeni do sejnin in povračila stroškov, povezanih z opravljanjem te svoje funkcije.
(3) Člani sveta so odgovorni za škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih dolžnosti, določenih s predpisi.
12. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Pristojnosti sveta agencije so:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– v soglasju z ustanoviteljico sprejema program dela, finančni načrt, letno poročilo in druga poročila agencije,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z ustanoviteljico,
– predlaga ustanoviteljici spremembe in razširitev dejavnosti agencije,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem sklepom.
13. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid neodločen, odloči glas predsednika.
14. člen
(razrešitev članov sveta agencije)
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja več dela v organu ali instituciji, katerega predstavnik je,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu in splošnih aktih agencije ali jih opravlja nevestno ali nestrokovno ter
– če ravna v nasprotju z 11. členom tega sklepa.
15. člen
(direktor)
(1) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije na podlagi javnega natečaja.
(2) Direktor je imenovan za pet let in z možnostjo ponovnega imenovanja.
16. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– višja raven znanja angleškega tujega jezika in osnovna raven znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik).
17. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
(1) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije, in druge strokovne podlage za delo sveta agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom.
(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu s predpisi in tem sklepom. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti agencije.
(3) Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
(4) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, ministru, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter vladi.
18. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)
(1) Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
(2) Direktorja se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in/ali strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja, in
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je storjena hujša napaka.
(3) Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta agencije do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
19. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE AGENCIJE
20. člen
(premoženje agencije)
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbah z ministrstvom, pristojnim za gospodarski razvoj in tehnologijo, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) Agencija lahko za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE
21. člen
(program dela)
(1) Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za naslednje leto ter ga predloži v soglasje vladi.
(2) Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih agencija zasleduje in opravlja v posameznem letu v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in pristojnega ministrstva, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
(3) K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden načrtovani prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju dela agencije, ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
22. člen
(soglasje)
Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije za naslednje leto, agencija sklene z ministrstvom, pristojnim za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodbo o začasnem financiranju, za čas do izdaje soglasja, na podlagi programa dela in finančnega načrta za preteklo leto.
23. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat na leto pisno poroča vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov in o rezultatih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovitostjo in uspešno rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
25. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v agenciji nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, in predpisov, ki urejajo njeno finančno, materialno in računovodsko poslovanje, ter nad zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, pa tudi nad upravljanjem premoženja v lasti ali uporabi agencije.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami in z dokumentarnim gradivom ter o zagotavljanju javnosti delovanja.
(4) Inšpektorat za javno upravo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo plače.
26. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom in drugih oseb, za katere tako določa zakon). Način izvajanja nadzora se določi s splošnim aktom agencije. O opravljenih nadzorih se izdajo poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
27. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti agencije, če jih ta ne bi mogla poravnati iz svojega premoženja ali če bi bilo z njihovo poravnavo resno ogroženo opravljanje nalog agencije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(rok za imenovanje sveta agencije in vršilca dolžnosti agencije)
Ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, v roku enega meseca od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in pripravi predlog za imenovanje članov sveta agencije in vršilca dolžnosti direktorja agencije.
29. člen
(obveznosti vršilca dolžnosti agencije)
(1) Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan v enem mesecu od imenovanja sveta agencije sklicati konstitutivno sejo sveta agencije.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v dveh mesecih od imenovanja sveta agencije pripraviti predlog finančnega načrta in programa dela agencije za naslednje koledarsko leto.
30. člen
(delovanje)
(1) Do pridobitve soglasja vlade k finančnemu načrtu in programu dela agencije se uporabljajo finančni načrti in programi dela Slovenske turistične organizacije, Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
(2) Če soglasje iz prejšnjega odstavka ni dano do 1. januarja 2013, se agencija v letu 2013 začasno financira na podlagi finančnih načrtov Slovenske turistične organizacije, Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2012.
31. člen
(priprava notranjih aktov agencije)
Notranji akti agencije se sprejmejo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa, do takrat pa se uporabljajo notranji akti Slovenske turistične organizacije, Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, v kolikor niso v nasprotju s tem sklepom.
32. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05),
– Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04 in 75/06) in
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, št. 32200-5/2009/5 z dne 12. 11. 2009.
(2) Sklepi iz prejšnjega odstavka se še uporabljajo do vpisa agencije v sodni register.
(3) Z dnem vpisa agencije v sodni register prenehajo veljati vsi splošni akti Slovenske turistične organizacije, Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, ki pa se še naprej smiselno uporabljajo do sprejetja novih splošnih aktov agencije.
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2130-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti