Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota, stran 8230.

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na prvem zasedanju 14. redne seje dne 11. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 16/00 in 35/09), se v drugem odstavku 3. člena, za besedno zvezo »Murska Sobota« doda pika, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro, v lasti občine, upravlja Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota.«
3. člen
23. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Z globo 750,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti mestno upravo ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba mestne uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev, oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali obcestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del.«
4. člen
24. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje redno tako, da se omogoča varno odvijanje prometa.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«
5. člen
28. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(omejitve uporabe občinske ceste)
Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.
Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
Ukrepe za začasno omejitev uporabe občinske ceste, lahko v imenu upravljavca občinske ceste izvede tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata izvajalec rednega vzdrževanja in vodja intervencije nemudoma obvestiti mestno upravo, policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec ceste, če v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 EUR.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 EUR.«
6. člen
29. člen odloka se dopolni tako, da se za šestim odstavkom dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
7. člen
30. člen odloka se dopolni tako, da se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
8. člen
31. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(izvajanje del v območju občinske ceste)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.
Z globo 6.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 EUR.«
9. člen
32. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
10. člen
33. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(izredni prevoz)
Izredni prevozi po občinskih cestah, se izvajajo v skladu z zakonom.«
11. člen
34. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(nadzor izrednih prevozov)
Nadzor izrednih prevozov po občinskih cestah, se izvaja v skladu z zakonom.«
12. člen
35. člen odloka se dopolni tako, da se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem mestne uprave.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
13. člen
36. člen odloka se dopolni tako, da se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
14. člen
39. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih surovin na javno cesto, mora investitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje upravljavca.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
15. člen
40. člen odloka se dopolni tako, da se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
16. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na cestah.
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste.
Za ovire in druge posledice prepovedanih ravnanj, se štejejo tudi vsi prekopi in drugi posegi v občinske ceste, za katere ni bilo izdano soglasje ali dovoljenje mestne uprave po tem odloku, ali je bilo izdano pa se dela izvajajo v nasprotju z njim ali z opustitvijo določenih pogojev, ki so bili z njim predpisani.
O izvedenih ukrepih v zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena, kakor tudi o izvajanju posameznih nalog, mora izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, oziroma fizična ali pravna oseba kateri je izdano pooblastilo župana, izdelati pisno poročilo in ga priložiti k obvestilu, s katerim o prepovedanih ravnanjih sproti obvešča mestno upravo in občinskega inšpektorja.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
Z globo 4.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 EUR.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem in sedmem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 EUR.«
17. člen
42. člen odloka se dopolni tako, da se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Z globo 500 EUR se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.«
18. člen
43. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo ceste, še zlasti pa:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
Lastniki objektov morajo na strehah objektov, s katerih se lahko vsuje sneg na občinsko cesto, zagotoviti namestitev snegolovov ter odstranitev ledenih sveč s teh objektov tako, da s tem ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Z globo 500 EUR se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena oziroma lastnik objekta, če ne zagotovi namestitve snegolovov ali odstranitve ledenih sveč iz prejšnjega odstavka.«
19. člen
45. člen odloka se dopolni tako, da se za osmim odstavkom dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 EUR.«
20. člen
46. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(polje preglednosti)
V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
21. člen
48. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko mestna uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje v varovalni pas občinske ceste, ki so opredeljeni kot enostavni objekti, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija ali če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste. S soglasjem se določijo pogoji postavitve, vzdrževanja in odstranitve objektov za obveščanje in oglaševanje.
Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju, lahko postavljajo le izven območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije ter v skladu z določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota ter Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota. Soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanja izda mestna uprava, v soglasju pa določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve objektov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste, posameznemu vlagatelju lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.«
22. člen
51. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka, zakona o cestah in na njegovi podlagi izdanih predpisov na občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvaja občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.«
23. člen
52. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijskega organa je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor in pogoje določene v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota.«
24. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Občinski inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se občinske ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok, zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo javne ceste);
– ali so občinske ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na občinskih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali so zapore občinske ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z odlokom, zakonom, predpisi, ki urejajo javne ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju občinske ceste po tem odloku, zakonu in predpisih, ki urejajo javne ceste;
– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem odloku, zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev občinske ceste v uporabo;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s tem odlokom, zakonom in predpisi, ki urejajo javne ceste.«
25. člen
54., 55., 55.a, 55.b, 56. in 57. členi odloka se črtajo.
26. člen
61. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(vpis v zemljiško knjigo)
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot lastnina Mestne občine Murska Sobota, se pridobi s pravnim poslom ali po postopku razlastitve ter se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro.«
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2012-2
Murska Sobota, dne 11. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti