Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. NN-12-1996 Ob-4614/12 , Stran 2360
Št. NN-12-1996 Ob-4614/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11; v nadaljevanju ZJF), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v nadaljevanju EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljevanju Uredba) in potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 2012(*1) (v nadaljevanju Program) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju sofinancer), objavlja (*1) Odločba o potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti številka 3600-8/2011-2 z dne 30. 11. 2011.
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 002/2012
1. Sofinancer Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu uredbo: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, e-mail naslov: tmedved@butanplin.si, tel. 01/588-98-00, faks: 01/588-98-06, direktor: Grm Tomaž, kontaktna oseba: Tanja Medved. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Pravno podlago za izvedbo predmetnega javnega razpisa predstavljajo: – Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v nadaljevanju EZ), – Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljevanju Uredba), – Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09, v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), – Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 2012. Prijavitelji morajo upoštevati tudi ostalo veljavno zakonodajo s področja predmeta javnega razpisa. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe(*2) pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe: (*2) Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin. B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin. C. Razširjen energetski pregled objekta. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega pravilnika. Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 240.000,00 EUR. Struktura višine sredstev po posameznih ukrepih je sledeča: A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin – 150.000,00 EUR. B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 50.000,00 EUR. C. Razširjen energetski pregled objekta – 40.000,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)). 5. Višina sofinaciranja Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja, – 50% za mikro/mala podjetja. Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 190 MWh prihranka energije na leto. Za ukrep B se dodeli največ 200 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 200 MWh prihranka energije na leto. Za ukrep C se dodeli največ 5.000,00 EUR, pri čemer se dodeli največ 8 EUR na m2 uporabne površine objekta. Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev. Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi opredeljenimi v okviru predmetnega javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. 6. Obdobje upravičenosti stroškov Rok za zaključek investicije je 30. 9. 2013, sicer pravica do dodelitve nepovratne finančne spodbude preneha. Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis sofinancerja, pri velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe ES 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 7. Upravičenci Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12). Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. V spodnji tabeli so prikazane osnovne vrednosti posameznega merila. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Prijavitelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim podpisana pogodba. V primeru pogodbenega financiranja(*3) investicije (odslej pogodbeništvo) je prijavitelj v okviru pravil tega javnega razpisa lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: (*3) Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. – sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima strankama; – ekonomski izračun, predstavljen v investicijski dokumentaciji, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja. Investicijska dokumentacija mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del investicije. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavrnjena. Državne pomoči se ne dodeli za investicije v dejavnosti opredeljene v tretjem in četrtem odstavku 5. člena Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: – prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih pomoči, – so insolventna, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 in 23/12, v nadaljevanju ZFPPIPP), – ob oddaji vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, – je zoper njih uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije, – so ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 8. Upravičeni nameni in cilji javnega razpisa Namen sofinanciranja je zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi in kondenzacijskimi kotli na plin ter izvedba energetskih pregledov objektov. Cilj razpisa je povečana energetska učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno opremo (za ukrepa A in B) oziroma ugotavljanje možnosti za prihranke energije z organizacijskimi, investicijskimi in drugimi ukrepi (za ukrep C). V investicijski dokumentaciji mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS; dostopna na http://www.ijs.si/), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega javnega razpisa. A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav na kondenzacijski kotel na plin Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna za nakup kondenzacijskih plinskih kotlov z izkoristki nad 104% za potrebe centralnega ogrevanja. Priznani stroški za: – zamenjavo temostatskega regulatorja, – namestitev plinskega kotla in zagon, – predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabava in vgradnja povezav potrebne za povezavo do energetskega trošila in ustrezne krmilne opreme, – tesnilni in spojni material in ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ipd.). B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav- nizkotemperaturnih kotlov na plin Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje nakup nizkotemperaturnih plinskih kotlov z izkoristki nad 93% za potrebe centralnega ogrevanja. Priznani stroški za: – zamenjavo termostatskega regulatorja, – namestitev plinskega kotla in zagon, – predelavo obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabava in vgradnja infrastrukture potrebne za povezavo d energetskega trošila in ustrezne krmilne opreme, – tesnilni in spojni material, ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje,...). C. Razširjen energetski pregled objekta Kot upravičeni se štejejo stroški za izvedbo razširjenega energetskega pregleda objekta in izdelavo ustreznega poročila s posnetkom stanja in priporočili za ukrepe energetske sanacije. Neupravičeni stroški so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – izdelava projektne in investicijske dokumentacije, – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka), – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki, – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Pri projektih, za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno sofinancerju posredovati le-to najkasneje v roku, postavljenem za dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, je navedeno razlog za izločitev vloge. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. 10. Pogoji za dodelitev Splošni pogoji I. Predmet investicije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. II. Investicija mora imeti vnaprej določeno trajanje (rok za izvedbo je najkasneje do 30. 9. 2013) ter določen začetek in konec. III. Investicija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. IV. Vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za investicijo, ki je predmet prijave na javni razpis. V. Investicije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. VI. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. VII. Veliko podjetje mora v projektu ali drugem dokumentu dodatno izkazati še: a) bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali b) bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali c) bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali d) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena. VIII. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za »Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012« številka 001/2012, – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne investicije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja investicije ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena investicije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let, – da investicije pred vložitvijo vloge ali v primeru velikega podjetja pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati, – da projekt, ki je predmet tega javnega razpisa, ne bo ustvarjal prihodkov od projekta. Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Posebni pogoji I. Za investicije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). II. Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi investicije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje in odlaganje odpadkov), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). III. Iz tehničnih specifikacij (oz. razpisne dokumentacije) za naročilo opreme, ki je priloga in sestavni del investicijske dokumentacije, morajo biti jasno razvidne zahteve za skladnost z upravičenimi nameni razpisa. IV. Nepovratne finančne spodbude lahko pridobijo prijavitelji, zoper katere ni s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije. V. Sofinanciranje investicije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom o URE in OVE. Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis sofinancerja, razen za velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe EK 800/2008. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. VI. Oddaja naročil Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV oziroma 40.000 EUR brez DDV za naročila gradenj je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o investiciji. V primeru neupoštevanja tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu, ki ureja javno naročanje, naročila oddajo skladno z veljavnim zakonom o javnem naročanju. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Tehnični pogoji Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Za ukrep A – izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 104%. Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo tehnične dokumentacije oziroma certifikata za predlagano napravo; – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na UNP ali zemeljski plin v kotlovnico, in sicer pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali UNP, s kotli na zemeljski plin ali UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo; – v primeru kotla na obnovljiv vir energije zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena; – mogoča je namestitev plinskega kotla, pri čemer morajo biti upoštevane vse tehnične omejitve in varnostni standardi, kar prijavitelji izkazujejo v projektni in investicijski dokumentaciji. Za ukrep B – nizkotemperaturne kotle se lahko vgrajuje v primeru, kadar tehnološke značilnosti omejujejo umestitev kondenzacijskih kotlov (navedeno mora biti razvidno iz investicijske dokumentacije); – izkoristek posameznega novega nizkotemperaturnega kotla pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 93%, pri čemer morajo imeti gorilniki možnost modulacijskega delovanja ali frekvenčne regulacije ali njune kombinacije; – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih nizkotemperaturnih kotlov, na UNP ali zemeljski plin v kotlovnico, in sicer pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali UNP, s kotli na zemeljski plin ali UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo; – v primeru kotla na obnovljiv vir energije zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena; – mogoča je namestitev plinskega kotla, pri čemer morajo biti upoštevane vse tehnične omejitve in varnostni standardi, kar prijavitelji izkazujejo v projektni in investicijski dokumentaciji. Za ukrep C Program dela, izvedba energetskega pregleda in končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu morajo biti v skladu z Metodologijo izdelave energetskega pregleda, avgust 2007 (v nadaljevanju: Metodologija) in Navodilom za izdelavo poročila o izvedenem energetskem pregledu (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). Končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu za izdelavo poročila o izvedenem energetskem pregledu. 11. Merila za izbiro investicij Nepovratna finančna spodbuda se dodeli le za ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Spodbuda bo dodeljena vlagateljem, ki so oddali popolne vloge. Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. 12. Postopek obravnave vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datumi odpiranj so 8. 11. 2012, 15. 11. 2012, 22. 11. 2012 in 30. 11. 2012. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Zoper sklep ima prijavitelj pravico vložiti pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 13. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije (za ukrepa A in B). Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 14. Rok in način prijave Vse zainteresirane prijavitelje vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani sofinancerja: www.butanplin.si. Razpisna dokumentacija se lahko naroči tudi po telefonu številka 01/588-98-00, ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana ali na e-naslov tmedved@butanplin.si ali po faksu 01/588-98-06, do objave zaključka javnega razpisa. Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 11. 2012. Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: – Vloga – Ne odpiraj; – naziv razpisa; – ime in točen naslov vlagatelja. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov: BUTAN PLIN d.d., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu: BUTAN PLIN d.d., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana (receptor na sedežu podjetja). Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani sofinancerja.
BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti