Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih, stran 8186.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, št. 007-31/2012-MVZT/12 z dne 10. 8. 2012, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
1. člen
V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09 in 55/11) se v 6. členu v 4., 5. in 6. točki črta četrta alineja.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(kvantitativni kazalci)
Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv dosegati naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene uspešnosti (potrebni pogoj):
1. Znanstveni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >150 ali A'>50 ali Aʺ>25: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, ali
b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >100 ali A'>25 ali Aʺ>0: kot časovni interval se upošteva obdobje zadnjih petih let.
2. Višji znanstveni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >200 ali A'>100 ali Aʺ>50: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >150 ali A'>50 ali Aʺ>25: kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve.
3. Znanstveni svetnik:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >300 ali A'>150 ali Aʺ>75: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >200 ali A'>100 ali Aʺ>50: kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve.
A', Aʺ in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(kvantitativni kazalci)
Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv dosegati naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene in strokovne uspešnosti (potrebni pogoj):
1. Strokovno-raziskovalni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >30 ali A'>0 ali Aʺ>0: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
b. najmanj 10 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,2: kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za obdobje zadnjih petih let.
2. Višji strokovno-raziskovalni sodelavec:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >60 ali A'>20 ali Aʺ>10: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
b. najmanj 20 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,5: kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za obdobje zadnjih petih let.
3. Strokovno-raziskovalni svetnik:
a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >120 ali A'>30 ali Aʺ>15: kot časovni interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
b. najmanj 40 točk za strokovno uspešnost ali A3>1: kot časovni interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za petletno obdobje.
A', Aʺ in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.«
4. člen
V 15. členu se v četrti alineji 4., četrti alineji 5. in šesti alineji 6. točke za besedo »točk« doda besedilo »(Z1+Z2+S)«, besedilo »Pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti« pa se nadomesti z besedilom »pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti«.
5. člen
V 18. členu se v petem odstavku beseda »ARRS« nadomesti z besedilom »Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS)«.
6. člen
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Število znanstvenih svetnikov v javnih raziskovalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: JRZ) praviloma ne presega 20 % vseh raziskovalcev z znanstvenimi nazivi starejših raziskovalcev (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec, ki delajo polni delovni čas ali imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo) v tem JRZ z vsaj 80 % zaposlitve). Kadar bi nova izvolitev pomenila preseganje tega deleža, mora JRZ za to pridobiti pozitivno mnenje Znanstvenega sveta ARRS.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca in višjega znanstvenega sodelavca ni omejena, razen če kandidat nekajkrat presega minimalne pogoje za izvolitev v višji naziv.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V naziv višjega znanstvenega sodelavca je praviloma lahko imenovan, kdor je bil vsaj enkrat ponovno izvoljen v naziv znanstvenega sodelavca, v naziv znanstvenega svetnika pa vsaj dvakrat ponovno izvoljen v naziv višjega znanstvenega sodelavca.«
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
V novem desetem odstavku se za besedama »izvoli v« črta beseda »nižji«.
8. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»JRZ morajo vsako leto na obrazcih, ki jih pripravi ARRS, oddati poročilo o izpolnjevanju minimalnih kvantitativnih kazalcev za izvolitev v vse nazive, za katere so predpisani minimalni kvantitativni kazalci.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-1
Ljubljana, dne 5. septembra 2012
EVA 2012-1647-0002
dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti