Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4585/12 , Stran 2391
Št. 039-6/2012-2 Ob-4585/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Predmet razpisa Vsebinska področja: A) Mladinski raziskovalni projekti Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: spodbujanje otrok in mladih, da si pridobijo spretnosti, ki so pomembne za kakovostno življenje, dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, razvijanje njihove ustvarjalnosti, povezovanje znanja iz različnih področij, načrtovanje in organizacija dela (npr. z eksperimenti), učenje postavljanja hipotez, učenje udeležencev projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja, izvajanje programa ali projekta od zamisli do uporabnega izdelka, predstavitev končnega izdelka in motiviranje udeležencev pri raziskovalnem delu. MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za: – poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce, – poletne raziskovalne tabore za srednješolce, – poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol, – raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole), – projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev. B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015 Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani. Vsako leto organiziramo srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitev zajema približno 350 nalog. V okviru posameznega letnega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« razpisujemo: 1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za osnovne in srednje šole MOL s postrsko predstavitvijo in zagovori nalog za najboljše mlade raziskovalce v prostorih šole ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja, 2. pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj z distribucijo in 3. organizacijo zaključne prireditve posebej za osnovne šole in za srednje šole. K 1. točki Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema naslednje pomembnejše sklope: – prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih selekcij, – pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, če izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo, – izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev in o povzetkih, – izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustreznih in zavrnjenih nalogah, – organizacijo recenzij, – organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore nalog, – organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih zagovorov in predstavitev (ločeno za osnovne šole in srednje šole), – priprava razstave posterjev in njihova recenzija, – festival projektnega in seminarskega dela osnovnih šol, – zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki so imele zagovore po šolah in po področjih posebej za osnovne šole in za srednje šole (ta dokumentacija vključuje podatke o zagovarjanih in ocenjenih nalogah in podatke o nalogah, ki imajo pravico sodelovati na državnem srečanju), – seznam sodelujočih recenzentov, – odgovore na morebitne pritožbe in mnenja udeležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih izvaja organizator srečanja), – priprava dokumenta o predlogu nagrad za raziskovalce in njihove mentorje, ki ga organizator poda komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost, – druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja. K 2. točki Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in distribuciji zajema: – izdelavo in oblikovanje zbornika (zgoščenke ali USB ključe s povzetki pošljejo šole) v dosedanjem obsegu in kvaliteti, tiskanje obrazcev za priznanja sodelujočim, kaligrafsko pisanje priznanj za nagrajene udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija priznanj (približno 1500), – tiskanje do 500 izvodov zbornika. K 3. točki Organizacija zaključnih prireditev letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev posebej za osnovne in za srednje šole zajema predvsem: – kulturni program, ki je po vsebini in obsegu primeren srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, – zagotovitev prostorov zaključne prireditve, – slavnostna prireditev ob otvoritvi, – predstavitve najboljših in najzanimivejših osnovnošolskih raziskovalnih nalog, – predstavitve najboljših srednješolskih raziskovalnih nalog, – razglasitev rezultatov in nagrad, – podelitev nagrad. C) Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah. Aktivnosti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev. Aktivnosti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah in kurikuluma v vrtcih. Izvedba je dovoljena le v primeru, da je aktivnost tako specifična, da zaposleni strokovni delavci šole ali vrtca nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj priložiti k vlogi izjavo šole ali vrtca, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja C). D) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in številom ur programa (4-urni in 9-urni program). E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali projekte: 1. znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja, 2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca. F) Dejavnosti v šolah za učence Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole. V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme: 1. priprava lampijonov v okviru celovite mestne novoletne okrasitve, 2. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, 3. projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij, 4. projekti povezovanja s šolami v tujini, 5. projekti medšolskega sodelovanja, 6. ekološko ozaveščanje, 7. projekti zmanjševanja nasilja, 8. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo, 9. tekmovanja glasbenih šol, 10. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor, 11. ENO-projekt, ekološki vrtovi ali sadovnjaki, 12. delavnica ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine, 13. jubileji osnovnih šol. G) Mestne prireditve šol za otroke in učence Predmet vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole. V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme: 1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz MOL, 2. organizacija seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani za otroško maskoto zmajček, 3. organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom ali aktivnostjo le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2013. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi, projekti in aktivnostmi, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji so pravne osebe, ki delujejo na območju MOL. Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa. A) Mladinski raziskovalni projekti Na razpis tega vsebinskega področja se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Vlagatelji so pravne osebe, ki so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL, – srednje šole, ki delujejo na območju MOL, – društva, – raziskovalne institucije, ki delujejo na območju MOL. B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015 Na razpis tega vsebinskega področja se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki jih je ustanovila MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL. C) Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov. D) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL. E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo). F) Dejavnosti v šolah za učence Upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. G) Mestne prireditve šol za otroke in učence Upravičeni vlagatelji prijav so vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi sodelujoči pri izvedbi posameznega programa, projekta ali aktivnosti niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. A) Mladinski raziskovalni projekti – posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ 3 vlogami (projekti). V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot 3 vloge, bo MOL izbrala za sofinanciranje prve 3 vloge iz posameznega vsebinskega področja (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri tem ne sme zaprošena vrednost sofinanciranja presegati 1.000 EUR na posamezno vlogo. Komisija izbere za sofinanciranje največ 40 vlog (projektov) tega vsebinskega področja, ki so prejele najvišje število točk, – ne glede na določbo prve alineje, se lahko za sofinanciranje projektov metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« dodatno vlagatelj prijavi z enim projektom, katerega vrednost ne sme presegati 4.000 EUR. Ta projekt izvaja izbrani vlagatelj iz vsebinskega področja B tega razpisa, – vlagatelj mora predložiti ustrezna dokazila, glede na merila za izbor, – prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015 – Okvirna razpoložljiva sredstva za izvedbo posameznega letnega projekta srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so 19.000 EUR, od tega za: 1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvami in zagovori raziskovalnih nalog za osnovne in srednje šole do višine 11.200 EUR, 2. oblikovanje in izdelavo zbornika (do 500 izvodov) ter distribucijo do višine 2.800 EUR, oblikovanje, pisanje, tisk in distribucijo priznanj za nagrajence srečanja do višine 1.000 EUR, 3. organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s kulturnim programom in podelitvijo nagrad za dosežke za osnovne in srednje šole do višine 4.000 EUR. – Okvirna sredstva za izplačila sodelujočim šolam (materialni stroški raziskovalnega dela in nagrade za mentorje) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in postrsko predstavljeno nalogo so do 16.000 EUR. Vsaka šola prejme toliko sredstev, kolikor znaša delež njenih oddanih in zagovarjanih nalog, – komisija izbere tistega vlagatelja, ki doseže največje število točk, – prijavljeni projekti morajo biti izvedeni v tekočem koledarskem letu, vsako leto v tekočem proračunskem obdobju 2013-2015. C) Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ 3 vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri vloge iz posameznega vsebinskega področja (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri tem ne sme zaprošena vrednost sofinanciranja presegati 3.000 EUR v okviru posamezne vloge ter zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi. Komisija izbere za sofinanciranje največ 60 aktivnosti, ki so prejele najvišje število točk, – z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program, – udeleženci so otroci in mladostniki do 15. leta starosti z območja MOL, – sodelovanje v aktivnostih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano obrazloži, – vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost; soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljeno aktivnost, – aktivnosti se ne bodo izvajale v javnem zavodu Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis, – aktivnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. D) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic: 1.) zimske počitnice (25. 2. 2013–1. 3. 2013); 2.) poletne počitnice (26. 6. 2013–30. 8. 2013); 3.) jesenske počitnice (28. 10. 2013–30. 10. 2013); – posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ 1 vlogo za posamezne počitnice (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa), in sicer za tri skupine otrok, pri čemer mora izvajalec zagotoviti program za tri skupine otrok hkrati ter po enega odraslega spremljevalca na skupino otrok, v katero sme biti vključenih najmanj sedem in največ deset otrok, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva vloga iz posameznega vsebinskega področja, pri čemer zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati v času zimskih počitnic 2.800 EUR za program 9-urnega varstva in 1.150 EUR za program 4-urnega varstva, v času poletnih počitnic 8.100 EUR za program 9-urnega varstva in 4.100 EUR za program 4-urnega varstva ter v času jesenskih počitnic 2.000 EUR za program 9-urnega varstva in 800 EUR za program 4-urnega varstva v okviru posamezne vloge, – pri izvajanju programa 9-urnega varstva mora izvajalec ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna ter ves čas izvajanja nuditi otrokom brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja aktivnosti, – na posamezno skupino otrok za počitnice, iz prejšnje alineje, se iz proračuna MOL, sofinancira strošek dela odraslega spremljevalca, neposredne materialne stroške, del fiksnih stroškov izvajalca, stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za otroke, – pri izvajanju programa 4-urnega varstva mora izvajalec ponuditi kosilo ter ves čas izvajanja nuditi otrokom brezalkoholne napitke, – na posamezno skupino, iz prejšnje alineje se iz proračuna MOL, sofinancira strošek dela sodelavca, neposredne materialne stroške ter del fiksnih stroškov izvajalca. V ta strošek je vštet tudi strošek osnovnega didaktičnega materiala ter prehrana za otroke, ki mora vključevati kosilo ter brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas, – izvajalec mora ponuditi hkratno izvedbo vsaj treh skupin v celotnem terminu, ki ga bo predložil, – vsak izvajalec mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska kot je npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd., – udeleženci so otroci in mladostniki do 15. leta starosti z območja MOL, – v času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic, – sodelovanje v aktivnostih v počitniškem varstvu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL, – aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic, – vlagatelji, ki bodo izvajali program v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali program. soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program, – za izvedbo programa v zimskih počitnicah bomo izbrali največ 9 vlagateljev (od tega 5 za 9-urni program, 4 pa za 4-urni program), za izvedbo programa v poletnih počitnicah največ 10 vlagateljev (od tega 3 za 4-urni program, 7 pa za 9-urni program), za izvedbo programa v jesenskih počitnicah pa največ 8 vlagateljev (od tega 3 za 4-urni program, 5 pa za 9-urni program), glede na število doseženih točk, – komisija si pridružuje pravico, da ne glede na prejšnjo alinejo, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje, pri tem se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic, – doplačilo staršev za prehrano ne sme presegati dveh evrov na dan, – aktivnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja – Posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 1 vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva vloga iz posameznega vsebinskega področja (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri tem ne sme zaprošena vrednost sofinanciranja presegati 30.000 EUR, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom celega leta, – z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program in ne za posamezno aktivnost, – vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 100-ih učencev, – na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva, sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna sredstva, – sredstva bodo dodeljena največ 4 vlagateljem, in sicer tistim, katerih vloge bodo ocenjene z največjim številom točk, – aktivnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. F) Dejavnosti v šolah za učence – Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 6 vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih šest vlog iz posameznega vsebinskega področja (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri tem ne sme zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL presegati: 1. za pripravo lampijonov v okviru celovite mestne novoletne okrasitve 150 EUR, 2. za pripravo skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu 300 EUR, 3. za projekte medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij 300 EUR, 4. za projekte na temo: povezovanja s šolami v tujini 400 EUR, 5. za projekte na temo: medšolskega sodelovanja 300 EUR, 6. za projekte ekološkega ozaveščanja 200 EUR, 7. za projekte na temo: zmanjševanja nasilja 300 EUR, 8. za projekte na temo: sodelovanje šol z lokalno skupnostjo 100 EUR, 9. za tekmovanja glasbenih šol – največ v višini 300 EUR, 10. za projekte na temo: vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor 300 EUR, 11. za ENO-projekt 50 EUR ter projekt ekoloških vrtov ali sadovnjakov 150 EUR – skupno največ v višini 200 EUR, 12. za delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine 300 EUR. – Sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013, – ne glede na določbo prve alineje se šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih šol, kjer prejmejo sredstva: 10 EUR na leto in 1 EUR na učenca, vendar največ v višini do 1.000 EUR na šolo. Za 50-letnice, 100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme šola do 2.000 EUR. G) Mestne prireditve šol za otroke in učence – Na tem vsebinskem področju bo pod vsako navedeno aktivnostjo izbran tisti izvajalec, katerega vlogo bo komisija ovrednotila z največ točkami, pri tem ne sme zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL presegati: 1. za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz MOL 6.000 EUR, 2. za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol z otroško maskoto zmajčka 6.000 EUR, 3. za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov 1.000 EUR. – Sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – posamezna prireditev mora biti izvedena med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. IV. Splošna merila za izbor projektov Merila so naslednja: – ustreznost vsebine, – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji. V. Okvirna višina sredstev Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov, programov in aktivnosti za potrebe MOL za leto 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, je do 497.000 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa. MOL si pridržuje pravico do znižanja dodeljene višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2013. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013, razen pri vsebinskem področju B (Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015), kjer morajo biti dodeljena sredstva za posamezno razpisno leto porabljena v letu organizacije tekočega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki je praviloma v prvi polovici tekočega leta. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo prijave oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2012 (velja datum poštnega žiga). Prijava pomeni kuverta z vsemi poslanimi vlogami. Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obvezno morajo biti vse vloge istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v mol s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok« Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa, – v primeru, da posreduje vlagatelj več kot eno prijavo (ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva prijava (ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto prijavo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku, – če bo vlagatelj oddal več vlog (v eni ovojnici) za posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila vlog za posamezno vsebinsko področje. Če tega ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, katere vloge bo obravnavala, – v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena v vezani mapi (lahko je zvezano z vrvico), in sicer tako, da je prvi dokument kazalo vseh predloženih dokumentov iz vseh prijavljenih vsebinskih področij, ki je urejeno po istem vrstnem redu kot je zaporedni vrstni red vsebinskih področij v tem razpisu. Vsi dokumenti za posamezno vsebinsko področje morajo biti zloženi v enakem vrstnem redu, kot je navedeno v kazalu. Vsaka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena, kar mora biti tudi jasno razvidno iz kazala, – posamezna vsebinska področja v prijavi morajo biti ločena z barvnim listom, ki ni oštevilčen. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 5. 12. 2012. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih prijav odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vlog/vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo po sprejemu proračuna za leto 2013 vlagatelje vlog iz vsebinskega področja D (Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic), obvestila o izidu razpisa v roku do 45 dni od izteka roka za predložitev prijav. MOL bo po sprejemu proračuna za leto 2013 vse ostale vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev prijav. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: – na spletni strani MOL http://www.ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, – ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer: – tel. 01/306-40-45 (dr. Veronika L. Dolenc), tel. 01/306-40-54 (Katarina Gorenc), – e-pošta: veronika.dolenc@ljubljana.si, katarina.gorenc@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 14. 11. 2012, ob 9. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov. Za zamudnike ne bomo organizirali dodatnega izobraževanja.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti