Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 2012/166 Ob-4570/12 , Stran 2415
Št. 2012/166 Ob-4570/12
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, tel. 02/761-92-50, faks 02/761-92-52, e-pošta: obcina.destrnik@destrnik.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena 2.1. Nepremičnine: parc. št. 373/1 stavbno zemljišče s stavbiščem (poslovna stavba – prodaja se le del, ki je v lastništvu Občine Destrnik), k.o. Vintarovci, v skupni izmeri 332,96 m2 poslovne stavbe (lastništvo Občine Destrnik – objekt je v solastništvu s Pošto Slovenije d.o.o., Občina Destrnik je lastnica v deležu do 6/7, Pošta Slovenije d.o.o. je lastnica v deležu do 1/7), zraven se prodaja tudi stavbno zemljišče, v izmeri 502 m2, izhodiščna cena je 195.205,00 EUR; parc. št. *88/1 in 872/2 stavba, dvorišče in travnik, k.o. Jiršovci, v skupni izmeri 1185 m2, izhodiščna cena 21.075,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Nepremičnine: parc. št. 415/2 in 416/6, nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 82 m2, k.o. Janežovci, izhodiščna cena 2.870,00 EUR; parc. št. 397, 398, 399, 401, 402, 403, 407/1, 407/2, 408 in 409, kmetijsko, gozdno in nezazidano stavbno zemljišče, k.o. Destrnik v skupni izmeri 8201 m2 in parc. št. 144, kmetijsko zemljišče, k.o. Svetinci v skupni izmeri 1208 m2, izhodiščna cena 91.682,60 EUR; parc. št. *12/1, nezazidano stavbno zemljišče, k.o. Drstelja v skupni izmeri 115 m2, izhodiščna cena 115,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Nepremičnine: parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, kmetijsko in gozdno zemljišče, k.o. Destrnik v skupni izmeri 3646 m2, izhodiščna cena 2.632,52 EUR; parc. št. 570, gozdno zemljišče, k.o. Stavešinci, v izmeri 5751 m2, izhodiščna cena 4.888,35 EUR; parc. št. 878, kmetijsko zemljišče, k.o. Stavešinci, v izmeri 2450 m2, izhodiščna cena 3.185,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo po načelu »videno – kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno. Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Destrnik pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpisom iz AJPES-a). Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Destrnik številka: 01218-0100016674, odprt pri Banki Slovenije. 5. Ponudba Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatki o ponudniku, z dokazili: dokazilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike, – ponudba, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene, – številko transakcijskega računa ponudnika (zaradi vračila varščine). Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 26. 11. 2012 do 14. ure, v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. Ponudba mora biti v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis, če se prijavlja pod točko: 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 1-2012«, 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2-2012«, 2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 3-2012«. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe v torek, dne 27. 11. 2012 ob 12. uri, v prostorih sejne sobe Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. f) Občina Destrnik lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 7. Rok za predložitev ponudbe Ponudnike svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Destrnik, do 26. 11. 2012 do 14. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom, če se prijavlja pod točko: 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 1-2012«, 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2-2012«, 2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 3-2012«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 8. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Destrnik pri Sonji Mahorič, tel. 02/761-92-58 ali e-naslov: sonja.mahoric@destrnik.si. Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi na tel. 02/761-92-59 (Anton Kovačec) ali e-naslov: anton.kovacec@destrnik.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno na spletni strani Občine Destrnik: http://www.destrnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Destrnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti