Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4612/12 , Stran 2422
Ob-4612/12
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška 15 B, Celje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe PSZ, Poslovni sistem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 8. uri, na sedežu družbe PSZ, poslovni sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15 B, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja. 2. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev imenuje za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Darka Zupanca, stan. Ulica heroja Rojška 19, Celje, z mandatno dobo štiri leta in pričetkom mandata 27. 11. 2012. 3. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: spremeni se 9.4.1. točka statuta družbe tako, da sedaj glasi: »9.4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s politiko prejemkov članov nadzornega sveta, ki jo sprejme skupščina družbe.« 4. Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine. Predlog sklepa: skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta in pooblašča predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta. 5. Sprejem politike prejemkov članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev sprejme politiko prejemkov članov nazornega sveta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe PSZ, poslovni sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15 B, vsak torek in četrtek od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
PSZ, Poslovni sistem d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti