Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4586/12 , Stran 2396
Št. 039-6/2012-2 Ob-4586/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti v MOL za leto 2013
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira preventivnih projektov/programov (v nadaljevanju: programi) na področju zasvojenosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. II. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov na področju zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim prijaviteljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene predvsem univerzalni preventivi, lahko pa so namenjeni tudi selektivni preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje oziroma učitelje na območju Mestne občine Ljubljana. Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov: Programi za otroke in mladostnike 1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih Predmet tega sklopa je sofinanciranje univerzalnih preventivnih programov za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v vrtcih in osnovnih šolah MOL 1.1. Programi, usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov za pridobivanje ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo. 1.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti. 1.3. Programi za razvoj in promocijo medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali mediacije. 1.4. Programi za izvajanje prostočasnih dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi. 1.5. Programi preprečevanja nastanka in/ali obvladovanja nasilja in/ali programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja. 1.6. Programi varne in odgovorne rabe interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij. 1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti in/ali programi tehnik reševanja problemov in/ali programi učenja obvladovanja jeze. 2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih preventivnih programov za posamezne otroke in mladostnike v vrtcih in osnovnih šolah, oziroma za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL 2.1. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. 2.2. Programi namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah 3. Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL 3.1. Programi, namenjeni seznanjanju s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti. 3.2. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti. 3.3. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja. 3.4. Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci. 3.5. Programi usposabljanja pedagoških delavcev za mediacijo. 3.6. Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij. 3.7. Programi usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti. 3.8. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije. Programi izobraževanja in usposabljanja staršev 4. Sklop D – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL 4.1. Programi, ki seznanjajo starše s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti. 4.2. Programi, ki seznanjajo starše z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti in jih izobražujejo na področju preprečevanja nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti. 4.3. Programi informiranja in izobraževanja staršev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij. 5. Sklop E – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih preventivnih programov za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL 5.1. Programi zgodnje intervencije za starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. 5.2. Programi »Svetovalnega telefona« za starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. Preventivni medgeneracijski programi Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih univerzalnih ali selektivnih preventivnih programov za otroke in mladostnike, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah. 6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti 6.1. Programi, usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo. 6.2. Programi, namenjeni preprečevanja nastanka nekemičnih/kemičnih zasvojenosti. 6.3. Programi namenjeni pomoči otrokom/mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami in/ali šolsko neuspešnostjo. 6.4. Programi zgodnje intervencije za otroke/mladostnike ter njihove starše s posebnimi potrebami, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, registrirane v Republiki Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1. prijavljajo program, katerega vsebina je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: Sklop A.: 1.3 Sklop B.: 2.1 Sklop C.: 3.8 Sklop D.: 4.2 Sklop E.: 5.1 Sklop F.: 6.3. in 6.4 in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe, ki so namenjeni predvsem univerzalni preventivi, lahko pa so namenjeni tudi selektivni preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti, za katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev; 3. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, za otroke in mladostnike v vrtcih in osnovnih šolah do 15. leta starosti; 4. zagotavljajo brezplačno sodelovanje v programih za otroke in mladostnike in v programih za starše; 5. zagotavljajo dostopnost programov vsem otrokom in mladostnikom ter staršem pod enakimi pogoji na območju MOL; 6. vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2013; 7. vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2013 še teče; 8. cilji in vrednote prijavljenih programov služijo v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote; 9. prijavitelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave. 1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje: Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi sodelujoči pri izvedbi posameznega projekta, programa ali aktivnosti niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. a.) Veljajo za vse sklope: 1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se prijavlja vlagatelj. 2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja teh javnih zavodov. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program. Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni datumi in časovni obseg izvajanja programa, za vsako posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov in paralelk, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih zavodih ter sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda, če je to potrebno. 3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih zavodih, morajo obvezno v prijavi programa na javni razpis podpisati izjavo, da bodo ob delnih in zaključnih poročilih priložili tudi potrdilo javnega zavoda, da je bil sofinanciran program tam dejansko izveden. Potrdilo je del razpisne dokumentacije. 4. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti način vključevanja prostovoljcev v program in njihove aktivnosti v programu; kratko vsebino usposabljanja prostovoljcev in kompetence, ki so jih s tem pridobili; predložiti pa morajo tudi osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference. 5. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja športa in kulture. 6. En vlagatelj lahko v okviru celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ 3 programe. 7. Program mora biti izveden med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013. b) Velja za sklop C 1. Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah smejo trajati najmanj 8 ur in največ 24 ur, razen programov, prijavljenih pod 3.6., ki lahko trajajo najmanj 4 ure in največ 8 ur. 2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.8. 3. Če cena presega z merili določeno vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo javnega zavoda, da bo prevzela plačilo razlike v ceni. c.) Velja za sklop D 1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v celotnem sklopu, lahko predvidijo od najmanj 4 do največ 10 srečanj za 1 skupino staršev v koledarskem letu. 2. Vlagatelji, ki bodo prijavljene programe izvajali v osnovnih šolah, pa lahko predvidijo največ 2 srečanji za starše v koledarskem letu (velja za celoten sklop). 3. Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur. 4. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe. d.) Velja za sklop E 1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.1., lahko predvidijo do največ 12 srečanj za 1 skupino staršev. Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur. 2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.2., lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 2 do 10 ur svetovanja preko telefona tedensko, in sicer izključno za starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma s težavami psihosocialnega prilagajanja do 15. leta starosti. Vlagatelji morajo zagotoviti sprotno evidenco izvajanja te storitve, ki bo nedvomno izkazovala, da je program izvajan izključno s ciljno skupino staršev, ki je navedena zgoraj. 3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe. IV. Merila za izbor programov: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev Skupna okvirna višina sredstev, ki so namenjena izvedbi programov na področju univerzalne in selektivne preventive pri različnih vrstah zasvojenosti za leto 2013, znaša 198.200,00 EUR, po posameznih področjih pa: 1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B – Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih – 87.100,00 EUR. 2. Sklop C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih – 61.100,00 EUR. 3. Sklop D – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop E – Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih – 32.000,00 EUR. 4. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti – 18.000,00 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2013. Pričakovana oziroma predvidena sredstva MOL za sofinanciranje prijavljenega programa lahko znašajo do največ 80% vseh predvidenih odhodkov programa oziroma priznane vrednosti programa. Programi prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek od 80% vseh predvidenih odhodkov programa, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa. Vsaka posamezna izvedba programa v sklopu C lahko traja najmanj 8, 16 ali največ 24 šolskih ur, razen izvedbe programa, prijavljenega pod 3.6., ki lahko traja najmanj 4 šolske ure. MOL bo sofinancirala za 4-urno izvedbo programa (prijavljenega pod 3.6.) največ do 200,00 EUR, za 8-urno izvedbo največ do 400,00 EUR, za 16-urno izvedbo največ do 800,00 EUR in za 24-urno izvedbo največ do 1.200,00 EUR. Vsak posamezni program v sklopu D in E lahko traja skupaj s pripravo 3 šolske ure. MOL bo odobrila za izvedbo enega srečanja največ 140,00 EUR za javne zavode, za ostale pa 175,00 EUR. MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za delovanje prijavitelja ne morejo biti sofinancirani, če je prijavitelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod. MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih zavodih. VI. Rok izvedbe programov: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VII. Rok in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2012 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja. Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«. Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«. Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«. Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«. Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«. Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti«. Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici. En vlagatelj lahko v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ tri programe. Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot tri programe v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi prve tri prispele vloge (datum in ura žiga). Področna strokovna komisija za izbor programov bo v primeru, da prijavljeni program, ki bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju ta program obravnavala kot vlogo v drugem sklopu, znotraj področja tega javnega razpisa. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjena prijava, z vsemi zahtevanimi podatki, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov/programov v MOL za leto 2013 s področja zasvojenosti pričela 5. 12. 2012 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti več kot tri programe, in sicer bodo zavržene vse vloge, ki bodo prispele za prvimi tremi, glede na datum in uro žiga, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102), 1000 Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – po tel. 306-40-35, vsak delovni dan med 8. in 11. uro, – preko e-pošte na naslov: breda.primozic@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo dne 22. 11. 2013 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti